Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-4/17.03.2014 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д
 
№ РД-12-4
Бургас 17.03.2014г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-28/06.02.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г. на Областен Управител на област Бургас.

Резултатите от търга, който се проведе на 11.03.2014г., са отразени в протокол на тръжната комисия от 11.03.2014г., видно от който на търга се е явил  1/един/ участник и същият е представил оферта, отговаряща на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга,  като на основание чл. 55 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. ОпределямДЖЕВДЕТ АДЕМ ХЮСЕИН, с ЕГН *********, с лична карта№ *********, издадена на *********,. от МВР – гр. *********,, с постоянен адрес *********,, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г.

В имота съществува построена двуетажна масивна сграда, която не е предмет на търга.

2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажна цена на имота, описан по т. 1, в размер на 15695,00 /Петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева/, без включен ДДС. Към продажната цена няма да се начислява ДДС.

Данъчната оценка  на имота е в размер на  7846,80 лв (седем хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки).

3. Задължавам купувача в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

-       14695,00 /Четиринадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева/, без включен ДДС, съставляващи разликата между продажната цена по т. 2 и внесения от него депозит за участие в търга в размер на 1000/хиляда/лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

-       376,68 лв / триста седемдесeт и шест лева и шестдесет и осем стотинки /, съставляваща 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота без включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

-       408,07 лева/ четиристотин и осем лева и седем стотинки/, съставляващи 2,6% местен данък, съгласно чл. 46 от ЗМДТ и наредба №2а от 2008 г.за определяне размера на местните данъци на територията на община Руен по съответната банкова сметка на Община Руен.

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесения депозит не се възстановява.

5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Заповедта може да се обжалва от заинтересованият участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел ТУДС и директора на дирекция АПОФУС.

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на Област Бургас 

Добавено : четвъртък, 20 март 2014 00:00 горе назад 1910