Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 







РД-09-6/20.02.2014 година

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 6

 

Бургас, 20.02.2014 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас. Търгът е открит със Заповед № РД-10-5/08.01.2014 г., изменена със Заповед № РД-10-27/05.02.2014 г. на Областен управител на област Бургас.
                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 14.02.2014 г., които приемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям “БАРКОД БУРГАС” ООД, представлявано от Управителя Георги Георгиев Йорданов,със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Екзарх Йосиф” № 33, ет. 1, ЕИК 147110141, за спечелил търга и за наемател за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас
 
                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна ценав размер на 805 лв. (осемстотин и пет лева) без включен ДДС, а цена с ДДС – 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева).
                    2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева), с включен ДДС, да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
                          2.2. От дължимата гаранция за изпълнението на задълженията по договора да се приспадне внесеният депозит за участие в търга. 
                          
                       3. ЗАДЪЛЖАВАМ “БАРКОД БУРГАС” ООД, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:
                        3.1. Сумата от 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева), представляваща дължимата наемната цена за първия месец, с включен ДДС, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                        3.2. Сумата от 932 лв. (деветстотин тридесет и два лева), съставляваща разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 2 месечни наемни вноски, с включен ДДС и внесения от участника депозит за участие в търга в размер на 1000 лв., в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол, след прекратяването на договора.
            Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
 
                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
           
                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем.
                         
                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
 
                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
    Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и Главния счетоводител на Областна администрация - Бургас.

 

 

/п – не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                              

 

 

 

Добавено : сряда, 26 февруари 2014 00:00 горе назад 1405 pdf