Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-116/30.12.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д
 
№ РД-09-116
 
   Бургас, 30.12.2013 г.

                        В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-280/03.12.2013 г. на Областен управител Бургас, е проведен повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на жилищен имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент с идентификатор 07079.653.513.2.17, с адрес в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 91, вх. Б, ет. 6, с площ от 60,42 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня – WC, антре и тераса, ведно с изба № 41, с площ от 2,50 кв.м., актуван с АЧДС № 5526/03.08.2011 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 20.12.2013 г. и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

  

З А П О В Я Д В А М :

  

                         1. Определям ФАНИ ВИРДЖИНИЕВА КИРЯКОВА, за спечелила търга и за наемател на жилищен имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент с идентификатор 07079.653.513.2.17, с адрес в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 91, вх. Б, ет. 6, с площ от 60,42 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня – WC, антре и тераса, ведно с изба № 41, с площ от 2,50 кв.м., актуван с АЧДС № 5526/03.08.2011 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.

                          2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за месечна наемна ценав размер на 90,00 лв. (деветдесет лева).

                                                                                     2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

                           2.2. Oт първата вноска и дължимата гаранция за изпълнение да се приспадне внесеният депозит за участие в търга.                            

                           3.1 НАЕМНАТА ЦЕНА ЗА ПЪРВИЯ МЕСЕЦ в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ е приспадната от внесеният от участника депозит за участие в търга в размер на 100 лв.

                          3.2. Задължавам ФАНИ ВИРДЖИНИЕВА КИРЯКОВА, определеназанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплати сумата от 80 лв. /осемдесет лева/, съставляваща дължима гаранция за изпълнение на задълженията, след приспадане на остатък от 10 лв. от внесеният от участника депозит за участие в търга по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.

                         4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

                      5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3, т. 2 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас оригинал от платежния документ.

                          Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

                          6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

                         

                          Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “ТУДС” и директора на дирекция  “АПОФУС”.

 

 

      /п- не се чете/

    ЮСЕИН МЕХМЕД

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-299/21.12.2013

Добавено : четвъртък, 02 януари 2014 00:00 горе назад 1837