Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-5/8.01.2014 година

ЗАПОВЕД

 

№ РД-10-5

Бургас, 08.01.2014 г.

  На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 и чл. 44, ал. 1 и ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид и изразеното в протокол от 17.12.2013 г. становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-276/27.11.2013 г. на Областен управител на област Бургас за откриване на последваща тръжна процедура и с оглед ефективното използване на имота - публична държавна собственост,  с предназначение търговски  обект  за  хранене  и  развлечения, функционирал по-рано като кафе - сладкарница, находящ се в сутерена на административната сграда на Областна администрация – Бургас  и осигуряване на условия за задоволяване на социалните потребности на служители и посетители на Областна администрация — Бургас,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            Откривам процедура по провеждане на последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе – сладкарница, с полезна площ 197,19 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас, с идентификатор 07079.610.286.1, с адрес: ул. "Цар Петър" № 1, гр. Бургас, построена в ПИ с идентификатор 07079.610.286, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5842/28.02.2012 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

   Предназначението на обекта е за търговска дейност, с предназначение за хранене и развлечения, функционирал по-рано като кафе - сладкарница и до участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Първоначална наемна цена – 800 лв. /осемстотин лева/ месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 2 месечни наемни вноски по достигнатата на търга цена, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 14.02.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.02.2014 г.

             Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- образец на ценово предложение

 

  Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

   Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 13.02.2014 г.

   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 13.02.2014 г.

 

  За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на старши експерт Пламена Троева да обяви търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на Директор на дирекция АКРРДС да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, Директор на дирекция АКРРДС, Началник отдел ТУДС, Главен счетоводител и старши експерт Пламена Троева, за сведение и изпълнение.        

 

/п – подпис/

Юсеин Мехмед                                                         

За Областен управител на област Бургас         

Заповед за заместване № РД-10-4/07.01.2014 г.                         

Добавено : понеделник, 13 януари 2014 00:00 горе назад 1664