Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-114/05.12.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-09-114

Бургас, 05.12.2013 г.

     В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост, за принудително изземване на имот, представляващ реално обособен обект – Кафе клуб, находящ се на първи етаж, с площ от 461,35 кв.м., и дискотека „Космополитен” на втори етаж, с площ от 766,80 кв.м., находящи се в сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, актуван с АЧДС № 1951/03.04.2001 г. Производството е образувано срещу „АВТОМАГИСТРАЛИ” EАД.

Относно сградата, в която се намира описаният по горе недвижим имот, е постановено Решение № III-105 от 14.07.2011 г. на БОС по гр. д. № 2129/2010 г., с което е оставено в сила Решение № 1689/22.08.2008 г. по гр. 3061/2002 г. по описа на БРС, с което е отхвърлен инцидентния установителен иск от „Автомагистрали” ЕАД – София против физически лица, изчерпателно изброени в съдебното решение, Община Бургас и Република България, за установяване правото на собственост на „Автомагистрали” ЕАД – София върху реално обособен обект – Кафе клуб, находящ се на първи етаж от сградата, предмет на съдебно разглеждане, с площ от 461,35 кв.м. и дискотека „Космополитен” на втори етаж, с площ от 766,80 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж от недвижим имот – пететажна административна сграда – „Профсъюзен дом”, находящ се в гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, построена в бивш имот I и II в кв. 246 по плана на гр. Бургас.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 1951 от 03.04.2001 г., в който същият е описан като Кафе-клуб на първи етаж, с площ от 461,35 кв.м. и Дискотека „Космополитен” на втори етаж, с площ от 766,80 кв.м. По действащите КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-1819/30.01.2009 на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-412/16.03.2013 г. на Началника на СГКК – Бургас, сградата е отразена с идентификатор 07079.613.189.1, със застоена площ 1281 кв.м., брой етажи – четири и предназначение – административна, делова сграда. Съгласно съдебното решение дела на Държавата е 32,6885 % идеални части от имота, предмет на съдебна делба.

Във връзка с установената липса на правно основание за „Автомагистрали” ЕАД да владее описания имот, до дружеството са изпратени писма с изх. № 26-00-535/09.10.2013 г. и 26-00-535(1)/21.10.2013 г., с които на последното се указва да предаде доброволно имота и се открива производство по изземване на описания по-горе недвижим имот по реда на чл. 80 от ЗДС.  

С оглед на гореизложеното и като взех предвид, че са налице предпоставките за принудителното изземване на описания по-горе недвижим имот - частна държавна собственост, от „АВТОМАГИСТРАЛИ” EАД и на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 1,т. 3 от Закона за администрацията за защита и опазване на държавната собственост и с цел привеждане ползването на имота в съответствие със закона,

 

З А П О В Я Д В А М :

ИЗЗЕМВАМ от „АВТОМАГИСТРАЛИ” EАД имот - частна държавна собственост, представляващреално обособен обект – Кафе клуб, находящ се на първи етаж от сградата, предмет на съдебно разглеждане, с площ от 461,35 кв.м. и дискотека „Космополитен” на втори етаж, с площ от 766,80 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на пететажна административна сграда – „Профсъюзен дом”, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, построена в бивш имот I и II в кв. 246 по плана на гр. Бургас, съответстваща на сграда с идентификатор 07079.613.189.1, със застоена площ 1281 кв.м., брой етажи – четири и предназначение – административна, делова сграда, съгласно КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-1819/30.01.2009 на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-02-412/16.03.2013 г. на Началника на СГКК – Бургас.

Насрочвам принудително изземване на имота – частна държавна собственост за 13.12.2013 г. от 10 часа, което да се извърши със съдействието на ОД на МВР - Бургас.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на имота – 12.12.2013 г.

Заповедта да се съобщи на „АВТОМАГИСТРАЛИ” EАД, както и на ОД на МВР –Бургас, за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация - Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно – процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник - областния управител – Евгени Врабчев.

 

/п-не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

Областен управител на област Бургас    

Добавено : понеделник, 09 декември 2013 00:00 горе назад 2078