Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-257/13.11.2013 година

З А П О В Е Д
 
   № РД-10-257
Бургас, 13.11.2013 год.

                 

Постъпило е искане с вх. № 26-00-552(1)/06.11.2013 год. от Желязко Желязков – управител на „ГЕО.КАД”ЕООД, упълномощен представител на възложителя „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, гр.Пловдив (договор от 17.06.2013 год.) за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Кабел средно напрежение от ВСН „Адата”, стълб  8 в ПИ 0833.11.389, землище на гр.Ахелой, община Поморие до ТП”Равда” в ПИ 61056.78.8, землище на с.Равда, община Несебър”.

Представени са задание с предварителна схема на трасето, което ще преминава през имоти частна, общинска и държавна собственост в землищата на общини Поморие и Несебър, както и становище на РИОСВ-Бургас (изх.№ 7265/08.10.2013 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

  Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Кабел средно напрежение от ВСН „Адата”, стълб  8 в ПИ 0833.11.389, землище на гр.Ахелой, община Поморие до ТП”Равда” в ПИ 61056.78.8, землище на с.Равда, община Несебър”.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на община Поморие и община Несебър  за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

областен управител на област Бургас

 

 

Добавено : четвъртък, 14 ноември 2013 00:00 горе назад 1379 pdf