Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-107/24.10.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-107

Бургас, 24.10.2013 год.

                 

Постъпило е искане с вх. 0 08-00-1045/16.10.2013 год. от Атанаска Николова – заместник кмет на община Бургас за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Газоотвеждащ тръбопровод за сметищен газ между новото Регионално депо „Братово-запад” в УПИ І47 и УПИ V13,14,,43,46 в масив 42 и съществуващото депо в ПИ 000039, землище с.Полски извор, община Камено”.

Представено е задание с опорен план на трасето, което ще преминава през имоти, собственост на община Камено.

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

  Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Газоотвеждащ тръбопровод за сметищен газ между новото Регионално депо „Братово-запад” в УПИ І47 и УПИ V13,14,,43,46 в масив 42 и съществуващото депо в ПИ 000039, землище с.Полски извор, община Камено”.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП, което на основание чл.125,ал.7 от ЗУТ следва да се внесе в РИОСВ – Бургас за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, както и с общински съвет Камено с оглед бъдещото учредяване вещни права на възложителя върху имотите общинска собственост.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на община Камено  за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Oбластен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 24 октомври 2013 00:00 горе назад 1480 pdf