Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-77/30.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

                                                        №  РД-09-77 

 

                                                 Бургас,   30.07. 2013 г.

 

 

                   На основание чл.34а, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с ал.1 от Закона за администрацията,  съвместна Заповед № РД-02-14-622/ 04.07.2013г. на министъра на регионалното развитие и № ЗМФ-845/09.07.2013г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация бургас с писмо вх.№ 04-00-247/16.07.2013г. от МРР, и приложени влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план и експертни оценки на подлежащите за отчуждаване имоти,

 

                                                             Н А Р Е Ж Д А М:

                                                                                               

                   1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км. 20+867 до км. 29+327, кръстовище при км.29+108.78” имоти и части от имоти-частна и общинска собственост, находящи се в землището на гр.Созопол съгласно подробен устройствен план- парцеларен план, одобрен с решение № 452/17.12.2008г. на Общински съвет на община Созопол по протокол № 20/17.12.2008г. и влязло в законна сила съгласно констативен акт от 12.02.2009г.. 

                С Решение № КЗЗ-21/25.10.2012г. на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните е утвърдено трасе за проектиране на обекта.

                Отчуждените имоти са подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.                  

                2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите се  осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура”.

                3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат от Областна администрация Бургас от датата на влизане на заповедта в сила, по искане на собствениците с приложени документи за собственост.

               4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на  заповедта.

               5.  Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник”, а по отношение на чл.60 от АПК-в 3-дневен срок от съобщаването.

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       Приложение  към

                                                                                                        Заповед № РД-09-77/30.07.2013г.

 

 

Списък на имотите - частна и общинска собственост за принудително отчуждаване на територията на община Созопол за изграждане на обект: „Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км. 20+867 до км. 29+327, кръстовище при км.29+108.78

            

 

          № по ред

Имот

Землище

Собстве

ник

Вид терито

рия

Вид собст

веност

Начин на трайно ползване

 

Обща

площ

на имота

дка

 

Площ за отчуждава

не

дка

Оцен  ка

на

имо

та

лв

1

67800.12.89

гр.Созопол

Нина

 Стоянова Калева,

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна.

друг вид нива

   9,089

0,056

 38

2.

67800.12.90

гр.Созопол

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна

друг вид нива

17,659

0,700

492

3.

67800.12.222

гр.Созопол

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна

друг вид нива

 6,413

0,131

 90

4.

67800.12.226

гр.Созопол

Нина Стоянова Калева,

„Асарел-Медет” АД

земеделска

частна.

друг вид нива

 5,325

0,058

 40

5.

67800.12.243

гр.Созопол

стоп.от общ.Созопол

земеделска

общинска

друг вид нива

 1,342

1342,0

844

6

67800.12.

2447

гр.Созопол

община Созопол

земеделска

общинска

друг вид недървопроизвод. горска площ

 2,995

0,164

103

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 25 септември 2013 00:00 горе назад 1409 pdf