Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-190/09.09.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-190

Бургас, 09.09.2013 г.

 

На основание чл. 16 aл. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид изразеното в протокол №80-00-226/05.09.2013 г. становище на комисията, назначена със Заповед № РД-10-201/12.10.2010 г., изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012 г. на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура и с оглед ефективното използване на имота – публична държавна собственост, с предназначение търговски обект за хранене и развлечения,  функционирал по-рано като кафе – сладкарница, находящ се в сутерена на административната сграда на Областна администрация – Бургас и осигуряване на условия за задоволяване на социалните потребности на служители и посетители на Областна администрация – Бургас, както и с цел ефективно ползване на обекта

 

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект – публична държавна собственост, със стопанско предназначение - кафе - сладкарница с полезна площ 197,19 кв. м., находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Областна администрация – Бургас на ул. ”Цар Петър” №1, гр.Бургас, област Бургас, построена в УПИ I, в кв. 4 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, с граници на УПИ: север – ул. ”Милин камък”; юг – ул. “Цар Крум”; изток – ул. “Г. Кондолов”; запад – ул. “Цар Петър”, актуван с Aкт  за публична държавна собственост №3154/04.08.1998 г.

Предназначението на обекта е за търговска дейност с предназначение за хранене и развлечения,  функционирал по-рано като кафе – сладкарница идо участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Първоначална наемна цена – 1 310 /хиляда триста и десет лева/ лв. месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на две достигнати наемни месечни вноски, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 15.11.2013 г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 1 000 /хиляда/ лв., вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.11.2013г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- ценово предложение

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 14.11.2013 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 14.11.2013г.

Възлагам на началника на отдел "ДС" да организира съвместно с старши експерт в отдел „Държавна собственост” – Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел " Държавна собственост ", началник отдел "АФСД " и на старши експерт в отдел „Държавна собственост” – Пламена Троева за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                

Областен управител на област Бургас

 

 

 

Добавено : сряда, 11 септември 2013 00:00 горе назад 1496 pdf