Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-144/24.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-144

 

Бургас  24.07.2013г.

 

 

 

На основание чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 във връзка с чл. 19, чл. 41, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 7 от ЗДДС и протокол от 03.04.2013г. на комисията назначена със Заповед № РД – 10-221/05.10.2012г. и поради липсата на проявен интерес на открития със същата заповед търг за отдаване  под наем

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

         Oткривам процедура по последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот, представляващ  ПОземлен имот с идентификатор 07079.603.99, с площ 3 538 кв.м./три хиляди петстотин тридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с адрес: ПЗ “Север”, гр.Бургас, област Бургас, при съседи на ПИ: имоти № №07079.603.98, 07079.602.17, 07079.603.100, 07079.3.1666, 07079.603.124, с Акт за частна държавна собственост №6074/22.05.2012 г. на Областен управител.

         1. Търгът да се проведе на 28.08.2013г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

        2.  Определям следните параметри за провеждане на търга:

      2.1.Първоначална наемна цена – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец. Върху наема се начислява ДДС.

      2.2. Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на една достигната наемна месечна вноска, с включен ДДС.

       2.3. Определям депозит за участие в търга в размер на 100 /сто/ лева, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 27.08.2013 г.

       2.4. Предвид начина на трайно ползване на имота за друг вид строителство и характеристиката на зоната  за производствена  или складова,  до участие в търга се допускат лица имащи правото на търговска дейност.

   Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

    Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

   Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 27.08.2013 г.

   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 27.08.2013 г.

   Определям комисия в състав:

                    

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bsregion.org. , както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно със ст. експерт – Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “ Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ   МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас                                            

 

Добавено : петък, 26 юли 2013 00:00 горе назад 1461 pdf