Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-75/23.07.2013 година

                                                                                              ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-75

 

Бургас, 23.07.2013 г.

             В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – частна държавна собственост, представляващ 155 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 07079.10.378.9 по КККР на гр. Бургас, предназначен за разполагане на преместваем обект до 47 кв. м. и маси до 108 кв. м., находящ се в западната част на имота, в непосредствена близост до асфалтов път, върху съществуваща бетонна площадка с размер 12/12 м., обозначен по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. Търгът е открит със Заповед № РД-10-113/12.06.2013 г. на Областен управител на област Бургас.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 16.07.2013 г., които приемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС и във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                1. Определям “СТЕЛТ 83” ЕООДза спечелило търга и за наемател за срок oт 5 /пет/ години на част от имот – частна държавна собственост, представляващ 155 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 07079.10.378.9 по КККР на гр. Бургас, предназначен за разполагане на преместваем обект до 47 кв. м. и маси до 108 кв. м., находящ се в западната част на имота, в непосредствена близост до асфалтов път, върху съществуваща бетонна площадка с размер 12/12 м., обозначен по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

 

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за месечна наемна ценав размери, както следва: 1050 лв. /хиляда и петдесет лева/ месечен наем без включен ДДС, или 1260 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/, с вкл. ДДС за активен сезон – от 1 юни до 31 август и 220 лв. /двеста и двадесет лева/ месечен наем без включен ДДС, или 264 лв. /двеста шестдесет и четири лева/, с вкл. ДДС за неактивен сезон от 1 септември до 30 май

                    2.1. Плащането 1050 лв. /хиляда и петдесет лева/ месечен наем без включен ДДС, или 1260 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/, с вкл. ДДС за активен сезон – от 1 юни до 31 август и 220 лв. /двеста и двадесет лева/ месечен наем без включен ДДС, или 264 лв. /двеста шестдесет и четири лева/, с вкл. ДДС за неактивен сезон от 1 септември до 30 май да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                          2.2 От първата месечна наемна цена да се приспадне внесеният депозит за участие в търга от 500 лв., т.е. остатъка за внасяне  е в размер на 760 лв.                           

                       

                        3. ЗАДЪЛЖАВАМ “СТЕЛТ 83” ЕООД, определензанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

                        3.1. Сумата от 760,00 лв. /седемстотин и шестдесет лева/ съставляваща разликата между наемната цена за първия месец, с включен ДДС, а именно 1260,00 лв. и внесеният от него депозит за участие в търга в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/, в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, а за всяка следваща месечна вноска – плащането е до 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

                        3.2. Сумата от 1000 лв. (хиляда лева) гаранция за изпълнение на задълженията по договора, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.

            Наемателят е длъжен да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

            Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

 

                        4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

           

                        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем, който ще влезе в сила след приключване процедурата по чл. 80 от ЗДС за принудително изземване на имота от бившия наемател, открита с писмо изх. № 26-00-394/15.07.2013 г.

                         

                       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

 

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

    Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 

                       /п-не се чете/

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

За областен управител на област Бургас   

Заповед за заместване РД-10-140/22.07.2013 г.                                            

Добавено : четвъртък, 25 юли 2013 00:00 горе назад 1432 pdf