Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-133/09.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-133     

 

Бургас, 09.07.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 5, т.1 от ЗДДС и като взех предвид протокол № 80-00-93 от 11.04.2013 г., на комисия назначена със Заповед № РД-10-152 от 17.07.2012 г., изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012г. по чл. 74 от ППЗДС и Протокол № 80-00-143 от 07.06.2013 г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-201/12.10.2010 г. изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012г. за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт  - оценител, размера на данъчната оценка на имота от 2126,40 лв. и проявения инвеститорски интерес към имота,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 352 (едно римско, за имот планоснимачен номер триста петдесет и две), кв. 45 (четиридесет и пет), с площ от 1,011 дка. (едно цяло и единадесет хилядни декара), по плана на с. Загорци, одобрен със Заповед № 36/18.05.2012 г. идентичен с бивш УПИ VII, кв. 53 по стар план, ведно с построената в него постройка, с площ от 32 кв.м., за който е съставен АДС № 25/01.11.1988 г.

В имота съществува построен трафопост собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, който не е предмет на търга.        

1.1. Търгът да се проведе на 14.08.2013 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

2. Определям следните параметри за провеждане на търга:

2.1. Първоначална тръжна цена – 4 960 /четири хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, без включен ДДС.

2.2. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена,  ДДС и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Средец.

2.3. Депозит за участие в търга – 300 /триста/ лева, вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.08.2013 г.

         2.4. Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.       

3. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:

- акт за държавна собственост;

- скица на имота;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка;

- предложение за цена.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

        4. Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация - Бургас до 13.08.2013 г.

         5.  Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17.30 часа на 13.08.2013 г.

       

        7. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

          Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

          Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно със старши експерт Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началника на отдел „ДС” да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” и старши експерт Пламена Троева за сведение и изпълнение.        

 

                /п – не се чете/

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                               

Областен управител на област Бургас

 

 

                                                 

Добавено : петък, 12 юли 2013 00:00 горе назад 1864