Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-49/21.05.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-49

 

Бургас, 21.05.2013 г.

                        В Областна администрация – Бургас в изпълнение на Заповед № РД-10-50/14.03.2013  г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на жилищен имот-частна държавна собственост, представляващ апартамент с идентификатор 07079.653.481.2.2, с адрес в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. 41, вх. Б, ет. 1, ап. 25, състоящ се дневна, две спални кухня, баня, WC и антре, ведно с изба № 25, с площ от 2,49 кв.м., с обща полезна площ от 61,84 кв.м. и застроена площ от 76,84 кв.м., актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.

 

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 14.05.2013 г. и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

                         1. Определям АНГЕЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ за спечелил търга и за наемател на за срок от 3 /три/ години на жилищен имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент с идентификатор 07079.653.481.2.2, с адрес в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. 41, вх. Б, ет. 1, ап. 25, състоящ се дневна, две спални кухня, баня, WC и антре, ведно с изба № 25, с площ от 2,49 кв.м., с обща полезна площ от 61,84 кв.м. и застроена площ от 76,84 кв.м., актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.

                       

                         2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за  месечна наемна ценав размер на 83,00 лв. (осемдесет и три лева).

                                                                

                     2.1. Плащането на наемната вноска в размер на 83,00 лв. (осемдесет и три лева), да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                          2.2. От внесеният депозит за участие в търга да се приспаднат първата месечна наемна вноска и частично дължимата гаранция за изпълнение на задълженията.                            

 

                          3. Задължавам  АНГЕЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ, определензанаемател, в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе сумата от 66,00 лв. /шестдесет и шест лева/, съставляващи разликата между дължимата гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 83,00 лв. (осемдесет и три лева) и остатъка от внесеният от него депозит за участие в търга в размер на 17 лв. (седемнадесет лева), след приспадане на дължимата първа месечна наемна вноска в размер на 83,00 лв. (осемдесет и три лева) от 100 лв. внесен депозит,по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

                         4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

                    5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

                          Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.

                          6.В седемдневен срок, след влизане в сила на заповедта и представяне на документите за извършеното плащане по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.

                        Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

                        Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 

 

/п-не се чете/

                         

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ                                               

Областен управител на област Бургас

 

 

Добавено : четвъртък, 23 май 2013 00:00 горе назад 1668