Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-59/1.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-59

Бургас, 01.07.2013 г.

                        В Областна администрация – Бургас в изпълнение на Заповед № РД-10-94/10.05.2013  г. на Областен управител Бургас, е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична държавна собственост, представляващ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор 07079.831.58, целия с площ от 43 127 кв.м.,по Кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Бургас,Лесопарк Росенец, местност Отманли, актуван с Акт за публична държавна собственост № 6683/25.01.2013 г., утвърден от Областния управител на област Бургас, за разполагане на преместваеми обекти за търговия със складово предназначение по реда на чл. 56 от ЗУТ.

                       Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 19.06.2013 г., които възприемам изцяло и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС

 

З А П О В Я Д В А М :

 

                        1. Определям “ТОМИ – АР” ЕООД за спечелило търга и наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор 07079.831.58, целия с площ от 43 127 кв.м.,по Кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Бургас,Лесопарк Росенец, местност Отманли, актуван с Акт за публична държавна собственост № 6683/25.01.2013 г., утвърден от Областния управител на област Бургас, за разполагане на преместваеми обекти за търговия със складово предназначение по реда на чл. 56 от ЗУТ

                       

                        2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за годишна наемна ценав размер на 3030,00 лв. (три хиляди и тридесет лева), без вкл. ДДС, или 3636 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и шест лева), с вкл. ДДС.

                          Плащането на годишната наемна цена в размер на 3636 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и шест лева), с вкл. ДДС, да се извършва на дванадесет равни месечни вноски, до 10 – то число, в началото на всеки месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.

 

                        3. От внесеният депозит за участие в търга да се приспаднат дължимата гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 500 лв. (петстотин лева) и дължимата първа месечна вноска в размер на 303 лв. (триста и три лева). Остатъкът от 197 лв. да се приспадне за частично погасяване на втората месечна вноска.

             Гаранцията се освобождава след прекратяване действието на договора, пълното изплащане на дължимите суми по него и предаване на имота с двустранен протокол.

                         4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

                          5.В седемдневен срок, след влизане в сила на заповедта да се подготви проект на договор за наем на имота.

                        Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

                        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

     Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.

 

               /п - не се чете/          

ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

Добавено : понеделник, 01 юли 2013 00:00 горе назад 1965