Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-115/18.06.2013 година

ЗАПОВЕД - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
   № РД – 10 –115 
    Бургас, 18.06.2013 г.

На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗДС, като се съобрази, че имотът е бил ползван като военновременен обект, за което е отпаднала необходимостта и състоянието му, както и невъзможността да се ремонтира, ползва и поддържа по предназначение със средства по бюджета на Областна администрация – Бургас, и като взех предвид изразеното в протокол № 80-00-92/11.04.2013 г. становище на комисия, за откриване на тръжна процедура, назначена със Заповед № РД-10-201/12.10.2010 г. на Областен управител на област Бургас и протокол от 21.05.2013 г. на тръжна комисия, и с оглед ефективното използване на имота – публична държавна собственост, с предназначение хижа,

 

   З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – публична държавна собственост, представляващ Хижа „Тополица” /бивш военновременен обект/, със застроена на площ от 180,00 кв.м., масивна, на два етажа, таван и избено помещение, построена през 1977 г., находящ се извън регулация, в имот № 000308, с. Тополица, община Айтос, актуван Акт за публична държавна собственост № 2274/07.08.2001 г. Строителното състояние на обекта изисква извършването на ремонтни дейности.

Предназначение на имота – туристическа дейност/хижа.

Първоначална наемна цена – 147 лв. /сто четиридесет и седем лева/ месечен наем, без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец.

 Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 600 лв. (шестстотин лева).

Търгът да се проведе на 23.07.2013 г. от 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

Определям депозит за участие в търга в размер на 600 лв. (шестстотин лева), вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 22.07.2013 г.

Предназначението на обекта е за търговска дейност идо участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- образец на ценово предложение

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 22.07.2013 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен с Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 22.07.2013 г.

Назначавам комисия в състав: 

……………………………………………………………………………………………………..

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, на Кмета на с. Тополица за поставяне на видно място, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на началника на отдел „Държавна собственост” да организира съвместно със старши експерт в отдел „Държавна собственост” Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел " Държавна собственост ", началник отдел "АФСД " и на ст. експерт Пламена Троева, за сведение и изпълнение.

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА                                                   

ВР.ИД. Областен управител на област Бургас

  

Добавено : вторник, 18 юни 2013 00:00 горе назад 2001