Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-114/13.06.2013 година

З А П О В Е Д

№  РД-10-114

Бургас , 13.06.  2013 г.

 

 

Постъпило е искане с вх. № 94-00-390/20.05.2013г. от Милена Танева Гайдарова, като пълномощник на Николай Филипов Филипов, собственик на имот №007056 отреден с  ПУП ПЗ за “База за изкупуване на черни и цветни метали”в землището на Камено, за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за обект  “Трасе на ел .кабел НН за захранване на ПИ №007056,м.”Дере Арас”землище гр.Камено.

            Представено е задание с опорен план на трасето, което ще преминава през територията на две общини землище гр.Българово община Бургас и землище гр. Камено община Камено.

            На основание чл.124а, ал.5 и чл.110, ал1.т.5 от Закона за устройство на територията

 

 

              Р АЗ Р Е Ш А В А М :

 

 

            Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на обект «Електрозахранване НН за ПИ 007056, местност «Дере Арас»» землище Камено, община Камено за сметка на възложителя на територията на община Бургас и Камено.

            Одобрявам представеното задание на възложителя, което на основание чл.125,ал7 от ЗУТ следва да се внесе в РИОСВ Бургас за съгласуване

            ПУП-ПП  да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба №8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието  на устройствените схеми и планове и заданието  за проектиране.

            Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване със заинтересованите централни и териториални администрации и контролни органи по реда на чл.127,ал.2 от ЗУТ.   

           Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация, както и да се изпрати на община Бургас и Камено за разгласяване по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Вр. И.Д. Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 13 юни 2013 00:00 горе назад 1734