Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-93/10.05.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-93

Бургас, 10.05.2013 г.

 

 

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид изразеното в протокол от 09.05.2013 г. становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-201/12.10.2010 г. , изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012 г. на Областен управител – Бургас за откриване на тръжна процедура и с оглед ефективното използване на имота – частна държавна собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – държавна собственост за поставянето на рекламно информационен елемент /РИЕ/ тип "Пиза" от 12.00 кв.м. в имот с идентификатор 07079.618.45 по КККР на гр. Бургас, с площ на петното от 6 кв.м., находящ се в гр. Бургас, на ул."Булаир” № 5, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2550/2002 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.

Първоначална наемна цена – 94 лв. /деветдесет и четири лева/ месечен наем без ДДС. Наемът се заплаща до 10 – то число в началото на всеки месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем, с включен ДДС.

Търгът да се проведе на 19.06.2013 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв. /сто лева/, вносим по банкова сметка  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 18.06.2013 г.

   Предназначението на обекта е за рекламна/търговска дейност идо участие в търга се допускат само лица, имащи право да извършват търговска дейност.

             Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- скица – извадка от ИКАР на имота

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- образец на ценово предложение

 

  Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.

   Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 18.06.2013 г.

   Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 18.06.2013 г.

 

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на началника на отдел "ДС" да организира съвместно с гл. специалист -"Връзки с обществеността" - Елена Ясенова обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел " Държавна собственост ", началник отдел "АФСД " и на гл. специалист "Връзки с обществеността" за сведение и изпълнение.

 

 

 

/п – не се чете/

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА                                                   

За Областен управител на област Бургас

Заповед за заместване № РД-10-71/05.04.2013 г.

                                                                                  

Добавено : вторник, 14 май 2013 00:00 горе назад 1778 pdf