Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-29/04.04.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09- 29

 Бургас 04.04.2013 год.

 

На свое заседание проведено на 21 март 2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-51(1)/28.03.2013 год., по т.5 от дневния ред, Общински съвет Царево е приел решение №262 със следното съдържание:
«На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24 ал.2 във вр. с чл. 22 т.2 от Закона за лечебните растения,
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в частта по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «а», точка 10 «ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН», както следва:
1. Текстът «На основание чл. 6, ал.1, буква «к» от ЗМДТ и чл. 19 от Закона за управление на отпадъците» се номерира и става подточка 10.1, като видовете такси, изброени след него, от подточка 10.1, 10.2 и 10.3 стават съответно подточки 10.1.1, 10.1.2 и 10.1.3.
2. Допълва т.10 с нова подточка 10.2 с наименование «На основание чл. 24 ал.2 от Закона за лечебните растения, за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост се заплащат такси в размер както следва:
10.2.1 ……………………………
10.2.2 За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, посочен в т.10.2.1, се издава позволително от Кмета на общината след заплащане на съответната такса.
10.2.3 Таксата за издаване на позволително по т. 10.2.2 е 3.00 лв.»
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево с докладна записка вх.№459/13.03.2013 г. от Кмета на община Царево и е прието с 12 гласа - „за”, “против” - 0 и “въздържали се” - 0 от общо 12 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
По силата на чл.76, ал.3 от АПК във вр. с чл.8 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Законодателят е овластил общинските съвети като органи на местно  самоуправление на територията на съответната община, в изпълнение на предоставените им правомощия, да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби.
Съгласно чл.8 от ЗНА всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, но само при условие, че същите не са уредени в нормативен акт от по-висока степен.
Общата уредба на местните такси се съдържа в Глава І, Раздел ІІ на Закона за местните данъци и такси. В чл.6, ал.1 от същия нормативен акт изчерпателно са изброени видовете услуги, за които се заплащат местни такси - за битови отпадъци;  за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги; за добив на кариерни материали; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места; туристическа такса; за притежаване на куче; други местни такси, определени със закон.
В конкретния случай Общински съвет Царево е посочил като правно основание за приемане на настоящото решение чл.24 ал.2 от Закона за лечебните растения (ЗЛР), регламентиращ правото на Общинските съвети да определят такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост.
Соченото правно основание изрично конкретизира, че такси се събират при ползване на лечебни растения по смисъла на ЗЛР. Съгласно чл.1 ал.2 от ЗЛР разпоредбите на закона се прилагат за лечебни растения по списък съгласно Приложение, неразделна част от Закона.
Следователно, при постановяване на настоящото решение Общински съвет Царево неправилно е обосновал решението си върху текста на чл.24 ал.2 от ЗЛР, предвид обстоятелството че изрично в т.10.2.1, подточка І е посочил, че ще се заплащат такси за ползването на: „Растения и горски плодове ( извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние  и животни.   
Очевидно Общинския съвет неправилно е подвел решението си под действието на нормите на ЗЛР, а е следвало да се позове на Закона за горите (ЗГ) и Правилника за прилагане на ЗГ (ППЗГ), уреждащи страничното ползване. На практика грешно посоченото правно основание се приравнява на липса на такова и съответно представлява нарушение на процесуалните правила в административното производство.
Правната регламентация на страничното ползване е уредена в чл.117 и следващите от  Закона за горите (ЗГ) и в Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ).
Съгласно чл.99 от ППЗГ  - Странични ползвания от всички гори, както и от земите от горския фонд са: добивът на борина, сено, кори, лико, семена, събирането на: гъби, билки (стръкове, грудки, корени, коренища, листа, семена, цветове, пъпки и др.), лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина (иглолистна и широколистна), новогодишни елхи, пръчки (върбови, лескови, дрянови и др.), листников фураж, други растения, животни, които не са дивеч, паша на селскостопанските животни и други подобни, без ползване на дървесина. Текста на цитираната норма припокрива съдържанието на чл.117 от ЗГ, който урежда ползването на недървесни горски продукти.
Действително в чл.6 ал.1 от ЗМДТ, Законодателят е регламентирал, че освен лимитативно изброените в цитираната норма, се дължат местни такси и тогава когато те са определени със закон. В тази връзка следва да се отбележи, че липсва законова уредба на задължението на лица, ползващи недървесни видове да заплащат такса, дори напротив изрично в чл. 119 ал.2 от ППЗГ, Законодателят е регламентирал: „Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.
Следователно, така формулиран текста на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево, в частта й по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ”а”, точка 10 „ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН” и без изрично да се конкретизира, че предвидените такси за странично ползване на недървесни добиви от ОГФ се дължат единствено при извършване на стопанска дейност, създава правна несигурност и влече след себе си незаконосъобразност на разпоредбата в цитираната й част.
С оглед порока на решението и с цел избягване на съдебно оспорване, считам че така приетото решение в частта по цитирания по-горе текст от Наредбата, следва да бъде преразгледано и изменено от Общински съвет Царево в срока по чл. 45 ал.7 и ал. 9 от ЗМСМА. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ВРЪЩАМ за ново разглеждане, приетото по т.5 от дневния ред на заседание на 21 март 2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-51(1)/28.03.2013 год., решение №262 на Общински съвет Царево със следното съдържание:
«На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24 ал.2 във вр. с чл. 22 т.2 от Закона за лечебните растения,
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в частта по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «а», точка 10 «ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН», както следва:
1. Текстът «На основание чл. 6, ал.1, буква «к» от ЗМДТ и чл. 19 от Закона за управление на отпадъците» се номерира и става подточка 10.1, като видовете такси, изброени след него, от подточка 10.1, 10.2 и 10.3 стават съответно подточки 10.1.1, 10.1.2 и 10.1.3.
2. Допълва т.10 с нова подточка 10.2 с наименование «На основание чл. 24 ал.2 от Закона за лечебните растения, за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост се заплащат такси в размер както следва:
10.2.1 ……………………………
10.2.2 За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, посочен в т.10.2.1, се издава позволително от Кмета на общината след заплащане на съответната такса.
10.2.3 Таксата за издаване на позволително по т. 10.2.2 е 3.00 лв.»
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.
 

 

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ/п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 17 април 2013 00:00 горе назад 1907 pdf