Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-24/21.03.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-24

 

Бургас 21.03.2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 26.02.2013 г. и отразено в Протокол № 19, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-43/07.03.2013 год., по т.9 от дневния ред, Общински съвет Приморско е приел решение №285 със следното съдържание:
« І. Общински съвет – Приморско на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38, ал.2 от ЗОС, дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на «Транс Тур Китен» АД, собственици на четириетажна хотелска сграда, построена в поземлен имот №306, по плана на гр. Китен, с идентификатор 37023.501.26.1 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и шест, точка,едно) по КК и КР на гр. Китен, в ПИ 37023.501.26 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка петстотин и едно, точка двадесет и шест), целият с площ от 5917 (пет хиляди деветстотин и седемнадесет) кв.м., при съседи на имота: 37023.501.3, 37023.501.715,  37023.501.28, 37023.501.25, по КК и КР на гр. Китен, одобрени със заповед № РД-18-94/21.12.2007 на ИД на АГКК – гр. София, последно изменени със заповед № КД-14-02-1584/10.09.2012 г., с номер на регулационен план: УПИ ІІ-26 (две римско, с планоснимачен номер двадесет и шест), кв. 65 (шестедесет и пети), отреден за хотел по ПУП (ПРЗ), одобрен със Заповед №411/16.05.12 г. на кмета на Община Приморско за изграждане на:
1. Пристройка на съществуваща хотелска сграда с РЗП 170 (сто и седемдесет) кв.м., построена в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв. 65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 21800,00 лв. (двадесет и една хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена на 13.02.2013 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 25 034,60 лв. (двадесет и пет хиляди тридесет и четири лева и 60 ст.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№5208001685/11.02.13 г.
2. «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м., разположен в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв.65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 2900,00 лв. (две хиляди и деветстотин лв.) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена на 28.06.12 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж за басейн от настоящото предложение е в размер на 2185,00 лв. (две хиляди сто осемдесет и пет лв.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№1685/11.02.2013 г., издадени от Дирекция ДПТ – при община Приморско.
Цената на отстъпеното право на строеж по т.1 и т.2 е общо 55 000 лв. без ДДС.
ІІ. Общински съвет – Приморско възлага на Кмета на Община Приморско да предприеме необходимите действия за привеждане на настоящото решение в изпълнение.»
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско с докладна записка вх.№59/19.02.2013 г. от Кмета на община Приморско и е прието с 11 гласа - „за” от общо 11 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в частта му по т.І, подточка 2.  
Като правно основание за постановяване на настоящото решение, Общински съвет Приморско е посочил нормата на чл. 38 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в която Законодателят е уредил хипотезата: право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, да се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата.
Безспорно в конкретния случай не сме изправени пред подобна хипотеза, предвид факта че по своя характербасейнът, не представлява сграда както изисква закона в горецитираната норма, а е съоръжение, елемент от вертикалната планировка на поземления имот и технически и функционално не е свързано със съществуващата сграда.
Липсата на неделимост на двете, препятства възможността да се приложи нормата за учредяване на право на пристрояване или надстрояване, тъй като по дефиниция « Правото на пристрояване или надстрояване е определено като право на едно лице да пристрои или надстрои етаж или пристройка, свързани неделимо към съществуваща такава.»
По естеството си басейнът, представлява част от подобренията, които се правят върху имота, а не е самостоятелен обект на правото на собственост, поради което и не може да бъде обект на прехвърлителна сделка отделно от поземления имот.
Реализацията на инвестиционното намерение – да се изгради басейн, обслужващ хотелската част, би могло да се осъществи единствено по силата на облигационни отношения, без да се налага учредяването на ограничено вещно право на строеж, като след изпълнението на строителството, обектът като приращение към поземления имот, ще остане собственост на община Приморско.   
Като взех предвид, че материалната незаконосъобразност на административните актове се изразява в нарушения на материално-правните разпоредби, послужили като основание за издаването им, т.е. липса на конкретна правна основа, а настоящото решение в частта му по т.І, подточка 2, касаещо учредяването на право на възмезно и безсрочно право на строеж на «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м. е незаконосъобразно, поради неприложимостта на разпоредбата на чл.38 ал.2 от ЗОС.
 
            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 9 от дневния ред на заседание на Общински съвет Приморско и отразено в протокол №19/26.02.2013 г. решение №285, в частта му по  т.І, подточка 2, със следното съдържание:
« І. Общински съвет – Приморско на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38, ал.2 от ЗОС, дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно вещно право на строеж в полза на «Транс Тур Китен» АД, собственици на четириетажна хотелска сграда, построена в поземлен имот №306, по плана на гр. Китен, с идентификатор 37023.501.26.1 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и шест, точка,едно) по КК и КР на гр. Китен, в ПИ 37023.501.26 (тридесет и седем хиляди двадесет и три, точка петстотин и едно, точка двадесет и шест), целия с площ от 5917 (пет хиляди деветстотин и седемнадесет) кв.м., при съседи на имота: 37023.501.3, 37023.501.715,  37023.501.28, 37023.501.25, по КК и КР на гр. Китен, одобрени със заповед № РД-18-94/21.12.2007 на ИД на АГКК – гр. София, последно изменени със заповед № КД-14-02-1584/10.09.2012 г., с номер на регулационен план: УПИ ІІ-26 (две римско, с планоснимачен номер двадесет и шест), кв. 65 (шестедесет и пети), отреден за хотел по ПУП (ПРЗ), одобрен със Заповед №411/16.05.12 г. на кмета на Община Приморско за изграждане на:
……………………………
т.2 «Открит басейн» със застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., с обем 95 (деветдесет и пет) куб.м., разположен в ПИ 37023.501.26 по КК и КР на гр. Китен, представляващ УПИ ІІ-26 в кв.65 по регулационния план на гр. Китен.
Пазарната стойност на правото на строеж от настоящото предложение е в размер на 2900,00 лв. (две хиляди и деветстотин лв.) без включен ДДС, съгласно пазарна оценка изготвена на 28.06.12 г. от независим оценител, рег. №100100942 от 14 декември 2009 г. на КНОБ.
Данъчната оценка на правото на строеж за басейн от настоящото предложение е в размер на 2185,00 лв. (две хиляди сто осемдесет и пет лв.) без включен ДДС, съгласно удостоверение за данъчна оценка с изх.№1685/11.02.2013 г., издадени от Дирекция ДПТ – при община Приморско».
Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.
 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

Областен управител на област Бургас

мт/

 

 

Добавено : петък, 22 март 2013 00:00 горе назад 1862 pdf