Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-26/28.03.2013 година

З А П О В Е Д

№ РД09 - 26

Бургас  28 март 2013 год.

 

 

 

На свое заседание, проведено на 14.03.2013 г., отразено в протокол № 24 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-46(1)/21.03.2013 г., Общински съвет  Средец,  по т.  2 от дневния ред е приел решение № 372, с което
 „Приема бюджета на община Средец за 2013 година.”
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Средец по предложение на кмета на Община Средец инж. Иван Жабов, вх.№98-00-58/05.03.2012 год.
Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 14 гласа “за”, 0 глас „против” и 1 глас „въздържал се” от гласували 15 общински съветници.
При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
С цитираното решение, ОбС Средец е упражнил своята компетентност във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната власт (ЗМСМА) да приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
Не е спазена процедурата по чл. 11, т. 6 от Закона за общинските бюджети, съгласно която кмета на общината предоставя проекта за изменение на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най - малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. 3а постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджета при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
Нарушена е и процедурата разписана в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет (Наредбата). Съгласно чл.17 от Наредбата кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането. Графикът за публично обсъждане се съгласува с Председателя на Общинския съвет и се изпраща на общинските съветници за сведение.
Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
От представените към протокола материали се констатира, че липсват доказателства за оповестяването на датата на обсъждането на бюджета, както и оповестяване на графика за провеждането на обсъждането по населени места.Констатира се, че на сайта на община Средец е публикувана покана за обсъждането на бюджета, но самият бюджет не е публикуван, а само информация за макро рамката на Бюджет 2013 год. Датата на публикацията е 15 февруари, а обсъждането е насрочено за 19 февруари, следователно, не е спазен 7-дневният срок съгласно чл.11, т.6 от ЗОБ, респ. чл.17, ал.2 от Наредбата.
С писмо (наш изх.№ 91-97-58/25.03.2013 год.) на Областен управител Бургас е изискана допълнителна информация от кмета на община Средец и председателя на ОбС Средец относно представяне на доказателства за спазване на сроковете за оповестяване датата на обсъждането на бюджета, оповестяване на графика за провеждането на обсъждането по населени места.
В указания 2-дневен срок в Областна администрация са представени документи, но от тях не може по категоричен начин да се установи спазването на сроковете за оповестяване. Представен е график за обсъждане на бюджета по населени места, без доказателства за оповестяването му. Не са представени  протоколи от проведените събрания по населени места. Като доказателство са изпратени протоколи за приемане и предаване на „файл” за възлагане на Гл. специалист „Инф.обслужване” да публикува в сайта на общината графика за провеждане на събрания за отчет на бюджет 2012 и обсъждане на бюджет 2013 год. Няма доказателства за изпълнението на възлагането за публикуване, респ. за спазване на  специалните изисквания по чл. 11, ал. 6 от ЗОБ и на чл. 17 от Наредбата. В този смисъл приемам, че преди приемане на решението, жителите на община Средец не са били уведомени предварително за изготвения проект за приемане на бюджета и публично обсъждане от местната общност не е направено, 
Общинските съвети са органи на местното самоуправление и като такива те приемат нормативни и общи административни актове, когато уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение и които се отнасят за определяем и неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно и еднократно правно действие - чл. 75 и чл. 76, ал. 3 от АПК, общи административни актове - чл. 65 от АПК и индивидуални административни актове - чл. 21 от АПК. Едно от тези решение на общинските съвети е именно решението за приемане на бюджета. За разлика от останалите контрола върху него е свързан единствено със спазване на императивната процедура, без да се обсъждат въпросите по обосноваността, целесъобразността и др. на предложения проектобюджет.
Предвид горното посочените пропуски представляват съществени процесуални нарушения, опорочават  процедурата по приемане на бюджета на общината, водещи до незаконосъобразност на решението.   
Имайки предвид, че порока не може да бъде саниран в законовия 14 дневен срок, с цел избягване на съдебно оспорване, така приетото решение следва да бъде отменено до отстраняване на порока.  
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
 
 
 
                                 ЗАПОВЯДВАМ:
 
 
   ВРЪЩАМ за ново обсъждане от Общински съвет Средец,  приетото по точка 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Средец, проведено на 14.03.2013 г., отразено в Протокол № 24, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-46(1)/21.03.2013 г., решение № 372, с което
 „Приема бюджета на община Средец за 2013 година.”
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Средец и Кмета на Община Средец.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.
 
 
 
 

 

  

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

 

тц

 

Добавено : четвъртък, 28 март 2013 00:00 горе назад 1808