Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-11/11.02.2013 година

З А П О В Е Д

№ РД09-11

Бургас  11.02.2013 год.

 

 На свое заседание, проведено на 25.01.2013 г., отразено в протокол № 18, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 04.02.2013 г. с вх. №61-00-9(1)/04.02.2013г., Общински съвет – Сунгурларе  по т.  3 от дневния ред е гласувал решение, със следния текст :

 1.      „Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14 от Закона за общинската собственост и чл.18 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе, определя за отдаване под наем, за срок от 10 години следния имот: 1000 кв. м. идеални части върху 44384 кв.м. от общински земеделски имот, с № 000570 по КВС на с. Камчия, с начин на трайно ползване пасище мера, идентифицирани съгласно маркираната площ върху скицата на имота, за поставяне на постоянен пчелин.

2.      Отдаването под наем на имота да се извърши, след провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с начална тръжна годишна цена – 15,00 лв.

3.      Общински съвет Сунгурларе възлага на кмета на община Сунгурларе да извърши необходимите действия, във връзка с провеждането на търга и сключването на договора.”

 Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Сунгурларе от кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов, вх.№ОбС 323/15.01.2013 г.

Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 16 гласа “за” и 0 глас „”против” и 0 глас „въздържал се”  от общ брой  17 общински съветници.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, в частта му по т.1.

С цитираното решение, ОбС Сунгурларе е упражнил своята компетентност във връзка с разпореждане на имоти –  публична общинска собственост, и същото подлежи на административен и съдебен контрол, тъй като това е законовата гаранция, че ОбС осъществява правомощията си съобразно конституционно защитения интерес на общината. За да бъде гарантирано законосъобразно упражняване на правомощия предоставени със закон на общинския съвет при управление с общинска собственост, решенията трябва да бъдат съобразени с норми от публичен ред, да се вземат в рамките на компетентността, при спазване на съответните процедурни правила и материалноправни норми. Контролът за законосъобразност се упражнява по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗА вр. с чл. 45, ал. 4 отЗМСМА. Волята на общината се формира от компетентния общински съвет чрез админисративен акт, което трябва да става по законосъобразен начин. Поради това и с оглед защита интересите на общината законодателят е допуснал административен контрол за законосъобразност върху актовете на органите на местно самоуправление и местна администрация.

Общинският съвет е определил за отдаване под наем за срок от 10 години, следния имот:1000 кв. м. идеални части върху 44384 кв.м. от общински земеделски имот, с № 000570 по КВС на с. Камчия, с начин на трайно ползване пасище мера, идентифицирани съгласно маркираната площ върху скицата на имота, за поставяне на постоянен пчелин.

            Безспорно от правна страна е, че общинския съвет е компетентен да се разпорежда с имоти, общинска собственост, но в случая обекта е публична общинска собственост, „пасище мера”, поради което попада в хипотезите ЗСПЗЗ.

Имотът е  пасище, мера, респективно има характера на публична общинска собственост съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ. Съгласно чл.37п „мерите и пасищата” - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

ЗСПЗЗ е специален закон, регламентиращ реда за приемане на решения от страна на общинския съвет в случай на отдаване под наем или аренда на пасища и мери от общинския поземлен фонд, кръга на лицата, на които е допустимо да се отдадат под наем или аренда мери и пасища - общинска собственост, както и относно реда и условията за отдаване под наем или аренда на тези земи, в т.ч. и срока на договора.

Посочената  правна норма в решението чл.14 от ЗОС ( респ. чл.18 от НРПУРОИ) е относима единствено за начина на отдаването на имота, т.е. търг или конкурс, т.к. в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ липсва специална уредба относно възможността отдаването под наем на мери и пасища да се извършва без търг или конкурс. Следователно приложими са общите разпоредби на ЗОС. Цитираният  чл. 14 от ЗОС регламентира реда и условията за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет и в конкретния случай е неприложим.

            От друга страна, изразеното намерение за отдаване под наем на имота не е подкрепено от закона. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС, имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА

  

ЗАПОВЯДВАМ:

 ВРЪЩАМ за ново обсъждане от Общински съвет Сунгурларе,  приетото по точка 3 от дневния ред на заседание на Общински съвет Сунгурларе, проведено на 25.01.2013 г., отразено в Протокол № 18, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под №  61-00-9(1)/04.02.2013г. решение, в частта му по т.1  както следва:
 1.      „Общински съвет Сунгурларе, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14 от Закона за общинската собственост и чл.18 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе, определя за отдаване под наем, за срок от 10 години следния имот: 1000 кв. м. идеални части върху 44384 кв.м. от общински земеделски имот, с № 000570 по КВС на с. Камчия, с начин на трайно ползване пасище мера, идентифицирани съгласно маркираната площ върху скицата на имота, за поставяне на постоянен пчелин.”

 Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Сунгурларе и Кмета на Община Сунгурларе.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 от ЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.

  

КОНСТАНТИН  ГРЕБЕНАРОВ /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

тц/

Добавено : сряда, 13 февруари 2013 00:00 горе назад 2227