Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-16/21.02.2013 година

 

З А П О В Е Д

                                                                  № РД09 - 16

                                                          Бургас , 21.02.2013 год.

 

 На свое заседание, проведено на 08.02.2013 г., отразено в протокол № 20 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-24/14.02.2013 г., Общински съвет  Поморие,  по т.  7 от дневния ред е приел решение № 453, със следния текст :

 

 

 

1. На основание чл.24, ал.3 и 4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, общински съвет Поморие утвърждава срок на валидност 1 година на разрешенията за таксиметрова дейност, издавани на основание на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министерството на транспорта.

 

2.Общински съвет Поморие утвърждава максимален брой – 60 (шестдесет) таксиметрови автомобила, работещи на територията на община Поморие.

 

3. Лиценз се издава на лица с адресна регистрация с постоянен или настоящ адрес в община Поморие.”

 

 

 

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие по предложение на кмета на Община Поморие инж. Иван Алексиев, вх.№ОС-912/06.12.2012 год.

 

Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 16 гласа “за”, 0 глас „против” и 1 глас „въздържал се” от гласували 17 общински съветници.

 

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, в частта му по т.3

 

Съображенията ми за това са следните:

 

Така приетата т.3 от цитираното решение противоречи на разпоредбата на чл.3 ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която: „При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията”.

 

Видно от горецитираното решение, въвеждайки като задължително изискване за издаване на лиценз за таксиметров превоз - лицата да са с адресна регистрация с постоянен или настоящ адрес в община Поморие, общински съвет Поморие е поставил едни стопански субекти в по-благоприятно стопанско положение спрямо други, без да е обосновал необходимостта от тези конкурентни предимства и по този начин е създал реална предпоставка за ограничаване на конкуренцията.

 

В Наредба №34/6.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници (Наредбата) законодателят е регламентирал условията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници. В чл.24 ал.4 от същия нормативен акт са конкретизирани правомощията на общинския съвет да определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Изрично е посочено, че тези правомощия се отнасят до определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината и реда и условията за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите.

 

Следователно с изключение на изрично изброените в чл. 24 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 34 правомощия, Общинския съвет не може да въвежда други допълнителни условия и изисквания за извършване на таксиметров превоз на пътници и лицата, които ще го извършват.    

 

     С решението си Общински съвет Поморие е нарушил и залегналия в чл.19 от Конституцията, принцип за свободна стопанска инициатива на участниците в стопанския живот. Съгласно чл.19 ал.2 от Конституцията на Република България: „ Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.”

 

Имайки предвид, че порока не може да бъде саниран в законовия 14 дневен срок, с цел избягване на съдебно оспорване, така приетата т.3 от решение № 453 следва да бъде отменена. 

 

Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

 

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

 

    ВРЪЩАМза ново обсъждане от Общински съвет Поморие,  приетото по точка 7 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 08.02.2013 г., отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-24/14.02.2013 г., решение № 453, в частта му по т.3, със следното съдържание:

 

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3.  Лиценз се издава на лица с адресна регистрация с постоянен или настоящ адрес в община Поморие.”

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Поморие и Кмета на Община Поморие.

 

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ

 

Областен управител на област Бургас

 

тц

 

 

Добавено : четвъртък, 21 февруари 2013 00:00 горе назад 1874