Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-37/15.08.2014 година

З  А  П  О  В  Е  Д
                                                                                                          
   № 09-37
     Бургас,  15.08.  2014 г.
На свое заседание, проведено на 04.08.2014 г., отразено в протокол № 41, постъпил в Областна администрация - гр. Бургас на 06.08.2014 г., Общински съвет Поморие е гласувал решение №1094/04.08.2014г. със следния текст :
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, общински съвет гр. Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.303 по кадастралната карта на  гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІХ, кв. 97 по регулационния план на гр. Поморие, целият на площ от 185 кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5608/17.06.2014 г., дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12 кв.м., сервитутна зона за обслужване на трафопоста – 68 кв.м. или обща площ 80 кв.м. Пазарната цена на правото на  строеж е определена в размер на 5580,00 лв. ( пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.”
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие по предложение на кмета на Община Созопол Поморие  Иван Алексиев, вх.№ ОС 404/04.07.2014 г.
Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 18 гласа “за” от общ брой на съветниците 21.
При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ във връзка с чл. 8, ал. 11 от ЗОС бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
В хода на контрола за законосъобразност по реда на чл. 31, ал. 1, т. 5 отЗакона за администрациятабе констатирано нарушение на изискванията наЗакона за устройство на територията(ЗУТ) и наЗакона за общинската собственост(ЗОС). Решението е прието в противоречие с действащото законодателство и е незаконосъобразно по своя характер.
С гласуваното решение, ОбС Поморие е отстъпил право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12 кв.м,
 
 
 
ПИ 57491.501.303 по кадастралната карта на  гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІХ, кв. 97 по регулационния план на гр. Поморие. Съгласно чл. 34, ал. 4 отЗОСобщината извършва разпоредителни действия по изброените начини, в т.ч. и чрез учредяване на ограничени вещни права.
 От представения към решението АОС №5608/17.06.2014г. е видно, че УПИ ІХ, кв. 97 с идентификатор № 57491.501.303 по плана на гр. Поморие, целия с площ 185 кв.м. (сто осемдесет и пет) е актуван за публична общинска собственост,  отреден “за озеленяване”.
Правната уредба на залесените площи се съдържа в Раздел ХІ от ЗУТ. Съгласно чл. 61, ал. 4, озеленените площи, предназначени за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение са публична общинска собственост.
            С подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи - публична собственост и в поземлените имоти - частна собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми обекти по чл. 56, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота; монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57.
            От представените материали към протокола няма данни предвидения за изграждане в имота трафопост да обслужва поддържането на самата зелена площ. Под въпрос е дали може да бъде обосновано изграждането на трафопост за обслужване на озеленена площ от 185 кв.м., колкото е УПИ ІХ в кв. 97. В тежест на административния орган е да обуслови прилагането на правната норма и да подкрепи с документи наличието на изискуемите по закон предпоставки за осъществяване на правната хипотеза, което в случая не е сторено, поради което е необосновано да се приеме, че административния орган прилага чл. 62, ал. 7, т. 1 от ЗУТ.
Като кумулативна предпоставка за учредяването на суперфиция е въведено изискването това да става съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план (чл. 37, ал. 1 от ЗОС). Липсват доказателства, установяващи предвиждане по действащия ПУП и отреждане „ за озеленяване и ТП”, което е единствената правна възможност за директно учредяване на ОПС в УПИ ІХ, кв. 97.
Ако предвиждането е само „за озеленяване” следва да се има предвид, че съгласно чл. 62а ЗУТ не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове. Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по чл. 62а, ал. 2 ЗУТ се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1 ЗУТ, от общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. В обосновката на решението няма данни за наличие на предпоставките по чл. 62а, ал. 2 и 3 ЗУТ, а именно:
 
 
- да се предвижда промяна на предназначение на част от имота, а не на целия;
- че озеленяването в имота не е реализирано;
- че се предвижда изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
- че е проведено обществено обсъждане,
които следва да бъдат налице кумулативно за да бъде допусната промяна в предназначението на имота.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

ОСПОРВАМ решение № 1094/04.08.2014г. на Общински съвет Поморие, прието на 19.12.2014г., отразено в Протокол № 41, със следния текст :
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, общински съвет гр. Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.303 по кадастралната карта на  гр. Поморие, съответстващ на УПИ ІХ, кв. 97 по регулационния план на гр. Поморие, целият на площ от 185 кв.м., при граници подробно описани в АОС № 5608/17.06.2014 г., дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12 кв.м., сервитутна зона за обслужване на трафопоста – 68 кв.м. или обща площ 80 кв.м. Пазарната цена на правото на  строеж е определена в размер на 5580,00 лв. ( пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.”
В съответствие с чл. 45, ал. 4 отЗМСМАда се сезира Административен съд – Бургас.
Оспорването спира изпълнението на решението.
Копие от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет Поморие и на Кмета на Община Поморие.
 

 

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ /п/ 

За Областен управител на област Бургас

/Заповед за заместване № РД-10-172/09.08.2014 г.

на Областен управител Бургас/

Добавено : понеделник, 18 август 2014 00:00 горе назад 2637