Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-38/15.08.2014 година

З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                               №  РД-09-38

 Бургас, 15.08.2014 г.

На свое заседание проведено на 04.08.2014 г. и отразено в Протокол № 41, входиран в Областна администрация с вх.№ 61-00-156/06.08.2014 год., Общински съвет Поморие, по т. 24 от дневния ред е приел решение 1115 със следното съдържание:
            „На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Поморие обявява поземлен имот с идентификатор 57491.503.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-872/09.06.2010г. (УПИ ІХ, кв. 19 по регулационния план) и изградената в него сграда с идентификатор 57491.503.463.1 за частна общинска собственост с отреждане за КОО”.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие с докладна записка вх.№ ОС-445/21.07.2014г. (изх. № 06-01-227/01.07.2014г. на община Поморие) от г-н Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие.
Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 20 гласа “За”, „Против” – 0 и „Въздържал се” – 0 от общ брой на общинските съветници 21. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че Решение №1115 е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като мотивите за това са следните:   
С цитираното решение Общински съвет Поморие обявява за частна общинска собственост недвижим имот с площ от 199кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 57491.503.463, идентичен с УПИ ІХ, кв. 19а, предвиден за „озеленяване .
Правната уредба на озеленените и залесени площи се съдържа в Раздел ХІ от Закона за устройство на територията. Съгласно чл.61 ал.4 от ЗУТ „Озеленените площи по ал.2 /такива за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове/ и площите със специфично предназначение по ал.3 – собственост на държавата  и общините са публична общинска собственост. 
Следователно недопустимо е имайки предвид императивния характер на цитираната разпоредба, Общински съвет Поморие да приема решение, с което да променя статута на определен със закон имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Очевидно в случая, същия не е престанал да има предназначението по чл.3 ал.2 т.1 от ЗОС, който гласи, че публична общинска собственост са имотите и вещите определени със закон. 
В преписката, послужила за приемане на решението е приложено копие на скица № 419/15.07.2014г. – извадка от ПУП на община Поморие и акт за публична общинска собственост № 4476/30.07.2008г. От посочените документи безспорно се установява, че имотът е с предвиждане по ПУП „за озеленяване”. Сграда не фигурира никъде в официалните документи. Съгласно чл. 62а ЗУТ не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове. Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по чл. 62а, ал. 2 ЗУТ се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1 ЗУТ, от общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Не е предвидена хипотеза, допускаща промяна на предназначението с цел определяне стопанско предназначение на имота, както е заявено в докладната записка на кмета на община. В обосновката на решението няма данни за наличие на предпоставките по чл. 62а, ал. 2 и 3 ЗУТ, а именно:
- да се предвижда промяна на предназначение на част от имота, а не на целия;
- че озеленяването в имота не е реализирано;
- че се предвижда изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
- че е проведено обществено обсъждане,
които следва да бъдат налице кумулативно за да бъде допусната промяна в предназначението на имота.
От докладната записка и допълнително представените доказателства не се установява,  че имота е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2, т.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), т.е. трайно да задоволява потребностите на населението на общината. В  т. см. към момента на приемането на Решение № 1115, имотът не е променил своя градоустройствен статут, респ. не е загубил своето предназначение, определящо го като имот публична общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 8 отЗакона за устройство на територията(ЗУТ), предназначението на имотите се определя с подробния устройствен план. Наличието на влязъл в сила ПУП, определящ предназначение за посочените 199 кв.м.  от общинския УПИ  IХ, кв. 19а се явява абсолютна отрицателна предпоставка за обявяването на имота от публична в частна общинска собственост, респ. така постановеното решение е прието в противоречие с разпоредбата на чл. 6 ал.1 от ЗОС във вр. с чл. 8 от ЗУТ.
 
  Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС, “имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”. Сцитираната законова разпоредбаЗаконодателят е предоставил на общинския съвет правото на преценка относно това дали е отпаднал публичния характер на един имот, а не и правото органа на местно самоуправление със свое решение да променя предназначението му, което е допустимо, но се извършва по друг ред и при спазването на строго определени предпоставки. В т. см. едва след промяна на градоустройствените характеристики, обосноваващи публичния характер на един имот, общинският съвет констатирайки настъпилите промени, има правомощието да обяви отпадане на неговия публичен статут, т.е да го обяви за частна общинска собственост. Функциите на ОбС се свеждат до констатиране и обявяване на настъпилата промяна, а не до нейното предизвикване. В правомощията на ОбС, а още повече в правомощията на общинската администрация е да определят приоритетите на териториалната общност, но това трябва да стане при спазване на определена процедура, свързана с промяна на градоустройственото отреждане и фактическо ползване на имота.
Предвид изложеното до тук считам за безспорно, че имотът представлява публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост и като такъв задоволява и е предназначен да задоволява трайно потребностите на населението на общината. Наред с горното и отчитайки градоустройственото отреждане на имота за озеленяване”, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.1, т.1 от ЗОС във вр. с чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, публичния характер на имота се определя и произтича пряко от Закона.
Предвид гореизложеното и на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ като незаконосъобразно, приетото на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол № 41/04.08.14 г., решение № 1115, със следното съдържание:
            „На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Поморие обявява поземлен имот с идентификатор 57491.503.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-02-872/09.06.2010г. (УПИ ІХ, кв. 19 по регулационния план) и изградената в него сграда с идентификатор 57491.503.463.1 за частна общинска собственост с отреждане за КОО”.
Оспорването спира изпълнението на решението.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Поморие и Кмета на Община Поморие.
 

 

 

 

 

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ: /п/ 

За Областен управител на област Бургас 

(Заповед за заместване № РД-10-172/9.08.2014г.

на Областен управител на област Бургас) 

Добавено : понеделник, 18 август 2014 00:00 горе назад 2560