Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
рд-09-20/12.05.2014 година

З А П О В Е Д
  № РД -09-20
       Бургас, 12. 05. 2014 год.

 

 

 

На свое заседание, проведено на 22.04.2014 г., отразен в протокол № 35, входиран в Областна администрация Бургас с рег. № 61-00-74/29.04.2014г., Общински съвет – Бургас,  по т.  1 от дневния ред е приел решение, със следния текст :

 

„На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в резултат на явно гласуване, с 25 гл. „за”, 15 гл. „против” и 4 гл. „въздържал се”, Общински съвет-Бургас

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас приета с решение по т. 12 на проведеното на 09. и 14.12.2010г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол № 43), изм. и доп. С решения по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29.03.2012г.; решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013г. и по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013г., както следва:

§ 1. В чл. 4, ал. 2, изречение първо: „Едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имотите общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2, елементите на градското обзавеждане, обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината” се отменя.

§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 10 „Декларация, че лицето не експлоатира друг обект по чл. 56 на територията на Общината с изключение на обектите по чл. 4, ал. 2” се отменя”.

§ 3. .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................”

 

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Бургас  с докладна записка от група общински съветници от ПП”ГЕРБ” вх. № 08-00-1475/03.04.2014г. С изх. № 70-00-464/5/10.04.2014г. (вх. № 08-00 1531/10.04.2014г. на ОбС Бургас), кмета на община Бургас е направил предложения по така внесения проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас в срока след публикуването му.

В срока за осъществяване на контрол за законосъобразност е постъпило становище от Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Асоциация за защита на дребния и средния бизнес”, (наш вх. № 91-94-18/07.04.2014г.).

При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/, се констатира, че приетото решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в частта му по § 1 и § 2.

С решението, в разглежданата му част - § 1, общински съвет Бургас е отменил разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас (наричана по-долу Наредбата). Текста на чл. 4, ал. 2, изменен с решение по т. 10 от Протокол № 28/29.10.2013г. е отменен с решение № 648/22.04.2014г. по адм.д. № 286/2014г. на Административен съд Бургас. Така постановеното решение е оспорено пред Върховен административен съд по жалба на „Боби Прес”ЕООД и към настоящия момент делото е висящо.

Съдът е отменил разпоредбата на чл. 4, ал. 2, изр. първо в частта „обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2” в следната нейна редакция: „Едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имотите общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2, елементите на градското обзавеждане, обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината.”. Мотивите за отмяната са: В първоначалната редакция на Наредбата, приета с Решение по т. 12, Протокол № 43/09 и 14.12.2010г., в чл. 4, ал. 2, изр. първо е предвидено, че едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имоти общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с печатни произведения, елементите на градското обзавеждане и обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината. С първата промяна на тази норма, предложена от кмета на община Бургас, приета с Решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013г., след думите „печатни произведения” се добавя израза „печатни произведения и тютюневи изделия”. С втората промяна, приета от ОбС Бургас с Решение по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013г., израза „печатни произведения, печатни произведения и тютюневи изделия” се заменя с израза „обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2”..

Анализът на приложените по делото писмени доказателства налага извод, че по отношение на предложените промени в чл. 4, ал. 2 липсват мотиви с конкретни причини, налагащи тези промени. Липсата на конкретно изложени причини, обосноваващи необходимостта от тази промяна по същество води до липса на мотиви, което от своя страна лишава последващия контрол за законосъобразност от възможността да се извърши преценка за съответствието на така предложените и приети промени с приложимите материалноправни норми и с целта на Наредбата, което според съда в крайна сметка води до незаконосъобразност на текста на чл. 4, ал. 2, изр. първо в частта „обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2”.

Отменената разпоредба е засягала определен кръг обекти – тези по чл. 2, ал. 3, т. 5 от Наредбата. С настоящото решение, общинския съвет отменя цялостно ограничението едно лице да получи повече от един преместваем обект без значение на дейността, която ще се извършва в него, в т.ч. и в обектите по чл. 2, ал. 3, т. 5, следователно решението което е предмет на адм.д. № 286/2014г. на АС-Бургас е идентичен с част от настоящото решение. Съгласно чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 14, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс не могат да бъдат разглеждани спорове,  които вече се разглеждат от съда. Общинският съвет не притежава материална компетентност да отмени своя административен акт, който вече се разглежда от съда, а в конкретния случай същия е отменен по силата на съдебно решение, в хода на висящ съдебен спор. За законосъобразното разрешаване на спора следва да се изчака крайния акт на съда, който вече е сезиран за проверка на съответствието на решението с процесуалните и материални правни норми.

Неспазването на админстративнопроцесуалната разпоредба, недопускаща разглеждане на въпрос, който е подведомствен на съда, представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на решението по т. 1 от дн.ред на 35-то заседание на ОбС Бургас.

Следва да се отбележи, че административен акт, който е отнесен пред съда може да бъде оттеглен от органа, който го е издал само със съгласието на останалите – чл. 196 във вр. с чл. 156, ал. 1 и 2 от АПК. Безспорно е, че изискването на процесуалната норма не е спазено и представлява още едно основание за незаконосъобразност на решението на ОбС Бургас.

Разглеждайки по същество последиците на отмяна, гласувана с оспорваното решение, не може да не се отбележи и факта, че с Решение № 648/22.04.2014г. на АС-Бургас са обявени за нищожни разпоредбите на чл. 71, ал.  1 – 7 от Наредбата, с които е била регламентирана процедурата по определяне на кандидатите за определена позиция (преместваем обект). При липсата на разписани правила за отдаване на позициите и с отпадането на ограничението за брой преместваеми обекти, които едно лице може да получи, гласувано с настоящото решение ще се нарушат изискванията за състезателност, прозрачност и публичност на процедурите, както и равнопоставеност на субектите – изисквания, важащи при управление на общинската собственост по реда на Закона за общинската собственост и визирани в Закона за защита на конкуренцията. Промяната ще доведе до невъзможност на кандидатите да изяснят критериите и условията за получаване на позиции за преместваеми обекти и ще създаде условия за нарушаване на горепосочените принципи.

Разпоредбата на § 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата е систематично свързана с § 1, поради което оспорването на решението в частта му по § 1 води до необходимост от оспорването на решението и в частта му по § 2.

Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

   ОСПОРВАМ  решение прието по точка 1 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 22.04.2014 г., отразено в Протокол № 35, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-74/29.04.2014 г., в частта му със следния текст:

 

§ 1. В чл. 4, ал. 2, изречение първо: „Едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имотите общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2, елементите на градското обзавеждане, обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината” се отменя.

§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 10 „Декларация, че лицето не експлоатира друг обект по чл. 56 на територията на Общината с изключение на обектите по чл. 4, ал. 2” се отменя”.

......................................................................................................................................................”.

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Бургас и Кмета на Община Бургас.

На основание чл. 45, ал. 4, изр. трето от ЗМСМА настоящата заповед спира изпълнението на решението в оспорената му част.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.

          

 

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ: /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 14 май 2014 00:00 горе назад 2530