Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-19/12.05.2014 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-19

 

Бургас, 12.05.2014 год.

 

На свое заседание, проведено на 25.04.2014 г., отразено в протокол № 41, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-73/28.04.2014г., Общински съвет – Приморско  по т. 11 от дневния ред е гласувал решение № 496, със следния текст :

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско приема да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната общност.

2. Утвърждава параметри на общинския дълг, както следва:

 Максимален  размер на дълга - 3 000 000 лв.;

- Валута на дълга  – български лева

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, с възможност за многократно усвояване и погасяване на главницата, поет с договор за общински заем;

- максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 36 месеца от датата на сключване на договора за кредит;

 Условия за погасяване:

- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 8 до 12 месеца;

Начин на погасяване:

- на равни месечни вноски на главницата след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без комисионни,  такси и неустойки;

- на лихвата - всеки месец върху усвоената сума;

- максимален лихвен процент – до 7%;

- без такса ангажимент за усвояване;

- начин на обезпечение на кредита – собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които ще се финансират с дългосрочен общински дълг.

3.1. Финансиране на ДДС по проекти, както следва (изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.2. Финансиране на дейности, попадащи извън обхвата на европроекти, но необходими за завършването на обектите и въвеждането им в експлоатация(изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.3. Финансиране на обекти от инвестиционната програма на община Приморско(изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

            3.4. Други

            3.4.1. Извънсъдебно споразумение „Георгиев инженеринг” – 551 000 лв.

4. Възлага на кмета на община Приморско да проведе процедура по реда на ЗОП за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга” при утвърдените в т. 2 параметри.”.

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско от кмета на община Приморско, с докладна записка вх. № 90/10.04.2014г. (изх. № 61-00-67/10.04.2014г. на община Приморско). Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 8 гласа “за”, „против” – 1, “въздържал се” - 3 от общ брой 13 общински съветници.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е прието в нарушение на императивни законови разпоредби.

В срока за осъществяване на контрол за законосъобразност на решението е постъпила жалба, наш вх. № 94-00-502/07.05.2014г. от Лиляна Ст. Димова. В нея се сочи, че с решението се  нарушават разпоредби на материалния закон, поради което се иска от областния управител да оспори решението пред Административния съд.

Със Заповед № РД-09-7/25.02.2014г. на Областен управител на област Бургас е върнатоза ново обсъждане приетото по т. 9 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Приморско, отразено в Протокол № 36 от 06.02.2014 г., решение №460 с идентично съдържание.

Констатираните с цитираната заповед пороци – липса на доказателства за проведено обществено обсъждане от местната общност и спазване на процедурата, предвидена в чл. 14 от Закона за общинския дълг (ЗОбД) и пр. са отстранени.

Към докладна записка изх. № 61-00-67/10.04.2014г., с която е внесен за разглеждане проекта на решение № 496 са приложени:

- протокол от проведено публично обсъждане за намерението на община Приморско за поемане на дългосрочен дълг на 24.03.2014г.;

- покана за публично обсъждане за намерението за поемане на общински дълг, публикувана на 17.03.2014г. на електронния сайт на община Приморско и във в. „Черноморски фар и поставена на таблото на общинската администрация, за което е съставен протокол.

В поканата са публикувани общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване (изискване на чл. 15, ал. 1 ЗОД).

В докладната записка от кмета на общината фигурират:

- пълно описание на проекта – наименование, цели, технико – икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта (съгл. чл. 14, т. 2 ЗОД).

- подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването му върху бюджета на общината (съгл. чл. 14, т. 3 ЗОД), чиято липса е констатирана при предходното приемане на решението.

Въпреки отстраняването на пороците при приемане на предходното решение и разглеждайки приетото решение по същество не могат да не бъдат кредитирани аргументите за незаконосъобразност на решението, посочени в жалба наш вх. № 94-00-502/07.05.2014г., които ще бъдат разгледани в частност по-долу.

Поемането на дългосрочен общински дълг е допустимо в строго определени хипотези, посочени в чл. 4 от ЗОД:

  • финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
  • рефинансиране на съществуващ дълг;
  • предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
  • осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
  • (нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) общински проекти за публично-частно партньорство.

При приемането на решение № 496/25.04.2014г. на общински съвет Приморско  не е посочено коя от хипотезите на чл. 4 от ЗОД е налице, което от своя страна е необходимо за да обоснове необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг. Видно от приетото решение е, че се цели получаването на средства за финансиране на ДДС по проекти, в които община Приморско е партньор.

В жалбата е посочено, че „съгласно сключените договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ – Договор № 02/322/00589 от 08.09.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населени места” от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР и Договор № 02/321/01062 от 08.09.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР, данъкът добавена стойност е допустим разход.

Изработен и въведен в действие е национален механизъм, по силата на който Министерство на финансите отпуска ДДС на българските общини по проекти, финансирани със средства от кохезионната политика на Европейския съюз, което обстоятелство изключва необходимостта от получаването на заем за покриване на тези нужди на община Приморско, от една страна, а от друга получаването на паричен заем за покриване на ДДС по проекти по своята правна същност е получаване на заем за оборотни средства, която възможност е изключена от обхвата на разпоредбата на чл. 4 от ЗОД, тъй като тяхното финансиране може да стане само с поемането на краткосрочен дълг – аргумент от разпоредбата на чл. 5 ЗОД, според която общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг, неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и плащания по изискуеми общински гаранции.

            В този смисъл, предвиждайки излизане извън обхвата на допустимите разходи за покриването на които може да се поема общински дълг, общинския съвет е приел незаконосъобразно решение.

Видно е, че се цели получаването на средства за финансиране на обекти от инвестиционната програма на община Приморско:

1. Изграждане на ул. „Стара планина”, ремонт на ул. „Тропик” и изграждане на паркоместа на стойност 750 000,00лв.;

2. Проектиране и ремонт на ул. „Иглика” на стойност 250 000,00лв.;

3. Асфалтиране на улици, на стойност 287 000,00лв., които дейности по своята правна същност представляват СРР – ремонт на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура, поради което не представляват финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, а ремонтни и строителни дейности, които се извършват с капиталови средства на общината.

Безспорно е, че тези дейности за изключени от обхвата на разпоредбата на чл. 4 от ЗОД, тъй като финансирането им може да се извърши чрез краткосрочен дълг.

Следователно изводите за незаконосъобразност на решение № 496 поради противоречието му с императивни правни норми е относимо и към тази група дейности, предвидени за финансиране с общински дълг.

На последно място по хронология (но не и по значимост) е предвиждането на средства за финансиране на заплащане на дължими суми по извънсъдебно споразумение с „Георгиев Инженеринг” на стойност 551 00,00 лв., което е изключено от обхвата на чл. 4 и на чл. 5 от ЗОД. Плащането по облигационно правоотношение не представлява допустим разход за плащане чрез поемане на общински дълг. Излизайки от кръга на хипотезите при които общината може да разплаща задълженията си със средства придобити чрез поемане на дълг общинския съвет е приел решение, несъобразено с материалния закон.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл.45 ал.4 отЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Приморско, отразено в Протокол № 41 от 25.04.2014 г., решение №496 със следното съдържание:

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско приема да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната общност.

2. Утвърждава параметри на общинския дълг, както следва:

 Максимален  размер на дълга - 3 000 000 лв.;

- Валута на дълга  – български лева

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, с възможност за многократно усвояване и погасяване на главницата, поет с договор за общински заем;

- максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 36 месеца от датата на сключване на договора за кредит;

 Условия за погасяване:

- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 8 до 12 месеца;

Начин на погасяване:

- на равни месечни вноски на главницата след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без комисионни,  такси и неустойки;

- на лихвата - всеки месец върху усвоената сума;

- максимален лихвен процент – до 7%;

- без такса ангажимент за усвояване;

- начин на обезпечение на кредита – собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които ще се финансират с дългосрочен общински дълг.

3.1. Финансиране на ДДС по проекти, както следва (изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.2. Финансиране на дейности, попадащи извън обхвата на европроекти, но необходими за завършването на обектите и въвеждането им в експлоатация(изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.3. Финансиране на обекти от инвестиционната програма на община Приморско(изброяват се поименно обекти и суми, както са изписани в докладната):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

            3.4. Други

            3.4.1. Извънсъдебно споразумение „Георгиев инженеринг” – 551 000 лв.

4. Възлага на кмета на община Приморско да проведе процедура по реда на ЗОП за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга” при утвърдените в т. 2 параметри.”.

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.

Настоящата заповед спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ: /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 13 май 2014 00:00 горе назад 2412