Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-11/07.03.2014 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-11

 

Бургас   07.03. 2014 год.

 

На свое заседание, проведено на 13.02.2014 г., отразено в протокол № 28, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-23/1/21.02.2014г., Общински съвет – Царево  по т. 35 от дневния ред е приел решение № 467, със следния текст :

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет Царево

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013г. на Общински съвет Царево.

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”, кв. 77 (Зона Север), гр. Царево (ПИ № 48619.501.345 по КК на гр. Царево), при който от УПИ І „за озеленяване” се образуват шест нови УПИ-та, както следва: УПИ І-345, кв. 77, отреден „за озеленяване, геозащита и благоустройство”; УПИ ІV-345, кв. 77, УПИ V-345, кв. 77, отреден „за ресторант” и последния шести – УПИ ХІІ, с отреждане „за озеленяване”, който се включва в кв. 9. От друга страна съществуващите УПИ ІІ, кв. 77 и УПИ ІІІ, кв. 77, отредени „за ТП”, биват  изместени.

3. Дава съгласие за изменение на улична регулация от о.т. 214 „а” до о.т. 215 и обособяване на алея, която да осигури обслужваща достъп до плажа.

4. Изменението на ПУП-ПРЗ от настоящото решение да се извърши съгласно приложеното предложение за изменение .”.

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево от кмета на община Царево, с докладна записка вх. № 779/31.01.2014г. (изх. № 07-01-36/31.01.2014г. на община Царево). Общинският съвет е приел подложеното на гласуване предложение за решение с 8 гласа “за”, против – 4, “въздържал се” - 0 от общ брой 13 общински съветници.

В срока за осъществяване на контрол за законосъобразност от Областния управител, е постъпила жалба (наш вх. № 91-94-12/26.02.2014г.), в която се излагат аргументи за незаконосъобразност и нецелесъобразност на решение №  467/13.02.2014г. и се настоява за неговото връщане/оспорване по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА от Областния управител.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е прието в нарушение на законови разпоредби.

Административния контрол върху решенията на общинския съвет е допустим, предвид Тълкувателно решение № 5 от 10.12.2008 г. по тълк. д. № 20/2007 г., ОСК на ВАС, според което Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички решения на общинските съвети, чрез оспорването им пред съответния административен съд по реда на чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 ЗА. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен, градоустройствен или друг характер/. Упражняването на този контрол не е предоставено на преценката на областния управител, а представлява служебно задължение за съблюдаване законосъобразността на актовете на ОС.

При преценка на допустимостта на оспорването, следва да се вземе предвид, че изложените по-долу аргументи за незаконосъобразност на решението не могат да бъдат изтъкнати от никой от субектите, легитимирани по см. на чл. 126 от АПК във вр. с чл. 219 и чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ да оспорват административния акт. Само Областния управител, упражняващ общ контрол за законосъобразност по реда на чл. 45 от ЗМСМА, а не в защита на пряк правен интерес може да релевира констатираните аргументи за незаконосъобразност на решението.

С решение № 467 е отменено решение № 264/21.03.2014г. на ОбС Царево. С последното е дадено съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”, кв. 77, зона „Север”, гр. Царево. Проектът от УПИ І „за озеленяване” да се образуват два нови УПИ-нов УПИ І „за озеленяване” и УПИ ІV „за Жм и КОО”, като ще бъдат предвидени съответно и открити спортни площадки, сгради, алеи, озеленяване по проект и алея с усилена настилка за обслужващ достъп до плажа. С новоприетото решение № 467 се дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”, кв. 77 (Зона Север), гр. Царево (ПИ № 48619.501.345 по КК на гр. Царево), при който от УПИ І „за озеленяване” се образуват шест нови УПИ-та, както следва: УПИ І-345, кв. 77, отреден „за озеленяване, геозащита и благоустройство”; УПИ ІV-345, кв. 77, УПИ V-345, кв. 77, отреден „за ресторант” и последния шести – УПИ ХІІ, с отреждане „за озеленяване”, който се включва в кв. 9. От друга страна съществуващите УПИ ІІ, кв. 77 и УПИ ІІІ, кв. 77, отредени „за ТП”, биват изместени.

Като правно основание за приемане на решение № 467 е посочен чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, който е общ и касае правомощието на общинския съвет да гласува решения за създаването и одобряването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея. Изменението и одобряването на устройствени планове от гледна точка на компетентен орган, хипотезите в които е допустимо и процедурите по които се извършва са регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Така например, влязъл в сила подробен устройствен план може да се изменя при наличие на едно от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Чл. 134 ЗУТ не е посочен нито като правно основание при приемане на решение № 467, нито е посочена конкретна хипотеза, обосноваваща необходимостта и допустимостта на изменение на ПУП.

По действащия устройствен план, УПИ І , кв. 77 е отреден „за озеленяване”. При положение, че се отменя решение № 264/21.03.2013г. на ОбС Царево, с което е дадено съгласие за изработване на частично изменение на ПУП, засягащо конфигурацията, площта и предвиждането по ПУП на поземления имот, следва да се приеме, че УПИ І – предмет на решението остава със същото предназначение „за озеленяване”, отпреди приемането на отменяното решение. Следователно, пристъпвайки към ново решение за градоустройствена промяна на УПИ І и образуването на шест отделни поземлени имоти с различно от предвиждането „за озеленяване” – 3 имота „за жилищно строителство” и един - „за ресторант”, обхващащи голяма част от територията, общинския съвет е следвало да обоснове причините, които налагат тази промяна, респ. обосновават някоя от хипотезите на чл. 134, ал. 1 и 2 ЗУТ и допускат да бъде направено исканото изменение.

Мотивите в докладната са сведени само до употребата на израза „целесъобразно е”. Не са изложени каквито и да е доводи за твърдяната целесъобразност. Трайната съдебна практика приема, че действащите ПУП-ПРЗ са стабилни и могат да бъдат изменяни само и единствено на посочените от закона основания. Затова е следвало в мотивите да се посочи основание по чл. 134, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ, а не само да се твърди, че изменението е целесъобразно.

Казано по друг начин, общинския съвет като принципал на общинската собственост по см. на Конституцията и Закона за общинската собственост (ЗОС), и като одобряващ административен орган по см. на ЗУТ, е следвало да мотивира необходимостта от отпадане на предназначението на един имот от „за озеленяване” и промяната му в друг вид по см. на НПНУОВТУЗ (Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони). Озеленените площи са с по-висока степен на защита от гледна точка на разпоредителни действия с тях или промяна на предназначението им. Законодателя е установил техния публичен характер, поради което същите са извадени от гражданския оборот и за тях са допустими само ограничен брой действия и градоустройствени мероприятия. При евентуална промяна на такъв вид територии, общинския съвет следва да подхожда спазвайки стриктно закона поради голямата степен на обществена значимост. Както се спомена по-горе, в докладната записка по приемане на решението не са изложени мотиви за извършване на предлаганото изменение. В частност липсват мотиви за отреждане на 3бр. УПИ „за жилищно строителство” и  един УПИ „за ресторант”. Предназначението за жилищно строителство в имотите предпоставя отпадане на публичния характер на територията и промяната й в частна, респ. включването й в гражданския оборот и създаване на възможност за извършване на разпоредителни действия с нея. През м. март 2013г. подобна необходимост не е била налице, а като предпоставка за допускане на изменението е било посочена нуждата от обособяване на алея за осигуряване на обслужващ достъп до плажа. Без посочване на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия или други причини, налагащи генералното променяне на предназначението на територията и от озеленена площ с публичен характер, почти половината от територията се отрежда за жилищно строителство, обуславящо частния характер на същата. Липсата на фактически основания, както и на посочено правно основание по ЗУТ препятства установяване на приложимата правна норма, а оттам и на проверката за наличието на предпоставките за нейното прилагане. Дори и да се намира в хипотезата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, а именно изменение на ПУП със съгласие на собственика, Общинският съвет, като упражняващ правата върху общинската собственост по см. на ЗОС, следва да взема обосновани решения, гарантиращи интересите на местната общност. Няма съмнение поради площта и характера на територията, че подобно решение ще намери сериозен обществен отзвук. Именно по тази причина, в конкретния случай общинския съвет следва да се придържа стриктно към алгоритъма и да посочи подробни и обосновани мотиви за предлаганото изменение, което да подлежи както на административен, така и на обществен контрол.

Посочената по-горе липса на правно основание за приемане на решението (или посочването на неконкретна, обща норма по ЗМСМА), води и до друг порок на същото – не може да бъде установено в какво свое качество общинския съвет приема решението.

Изложените по-горе мотиви са относими към законосъобразността на решението, доколкото се касае за акт на общинския съвет, приет от него като принципал на общинската собственост или като административен орган, одобряващ или съгласуващ актове по ЗУТ. В първия случай липсват мотиви на органа, управляващ публичната общинска собственост да пристъпи към изменение на нейното предназначение и публичен характер, респ. да създаде предпоставки за извършване на разпоредителни действия с нея.

В другия случай - ако приетото от общинския съвет решение е в качеството на орган по чл. 129 от ЗУТ – за одобряване на ПУП, тогава е необходима проверка на други изисквания и спазване на други предпоставки, които не са предмет на настоящата заповед.

Принципно, липсата на правно основание води до невъзможност за установяване на прилаганите правни норми и на целените правни последици, което от своя страна осуетява контрола за законосъобразност. Тази липса рефлектира и върху законосъобразността на акта, в частност неговото изпълнително действие, тъй като при неговото прилагане не е ясно кои правни норми следва да се съблюдават.

Следва да се отбележи, че в жалбата, цитирана в уводната част на настоящата заповед е оспорено съдържанието и официалния характер на удостоверението, приложено към материалите по приемане на решението, с което се удостоверява, че „в УПИ І, кв. 77 по ПУП на гр. Царево – публична общинска собственост, съгласно Акт № 74/07.06.2006г. и с отреждане „за озеленяване” до настоящия момент не е реализирано озеленяване”. Установяването по безспорен начин дали е реализирано или не мероприятието „озеленяване” е предпоставка за приложимост на чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, който единствено допуска промяна на предназначението на озеленени територии при наличие на определени условия. В жалбата се твърди, че върху имота има тревна растителност, засадена от специализираните служби на общинската администрация и допреди година е била текущо поддържана като дейност по капиталовата програма от самата общинска администрация. При наличие на оспорване на удостовереното с документа, както и обстоятелството, че същия няма реквизити на официален документ – изходящ номер от органа, който го издава и дата на съставяне, общината следва да докаже по несъмнен начин, че мероприятието не е реализирано, а именно, че имотът не се ползва по предназначение, независимо от неговото благоустрояване и осъществяване на рекреационни и озеленителни мероприятия в него.

 

Като взех предвид горното и на основание чл. 32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

   ОСПОРВАМ  приетото по точка 35 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево, проведено на 13.02.2014 г., отразено в Протокол № 28, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-23/1/21.02.2014 г., решение № 467:

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет Царево

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013г. на Общински съвет Царево.

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”, кв. 77 (Зона Север), гр. Царево (ПИ № 48619.501.345 по КК на гр. Царево), при който от УПИ І „за озеленяване” се образуват шест нови УПИ-та, както следва: УПИ І-345, кв. 77, отреден „за озеленяване, геозащита и благоустройство”; УПИ ІV-345, кв. 77, УПИ V-345, кв. 77, отреден „за ресторант” и последния шести – УПИ ХІІ, с отреждане „за озеленяване”, който се включва в кв. 9. От друга страна съществуващите УПИ ІІ, кв. 77 и УПИ ІІІ, кв. 77, отредени „за ТП”, биват  изместени.

3. Дава съгласие за изменение на улична регулация от о.т. 214 „а” до о.т. 215 и обособяване на алея, която да осигури обслужваща достъп до плажа.

4. Изменението на ПУП-ПРЗ от настоящото решение да се извърши съгласно приложеното предложение за изменение .”.

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.

Настоящата заповед спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.

        

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ: /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 07 март 2014 00:00 горе назад 2987