Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-7/25.02.2014 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-7

 

Бургас   25.02. 2014 год.

 

На свое заседание, проведено на 06.02.2014 г., отразено в протокол № 36, входиран в Областна администрация - гр. Бургас с вх. № 61-00-12/1/18.02.2014г., Общински съвет – Приморско  по т. 9 от дневния ред е гласувал решение №460, със следния текст :

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско приема да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната общност.

2. Утвърждава параметри на общинския дълг, както следва:

- максимален  размер на дълга - 3 000 000 лв.;

- Валута на дълга  – български лева

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

- максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 36 месеца от датата на сключване на договора за кредит;

 Условия за погасяване:

- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 6 до 12 месеца;

Начин на погасяване:

- на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, бед такси и неустойки;

- на лихвата всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит;

- максимален лихвен процент – до 7%;

- начин на обезпечение на кредита – собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг;

3. Възлага на кмета на община Приморско да проведе процедура по реда на ЗОП за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга” при утвърдените в т. 2 параметри.”.

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско от кмета на община Приморско, с докладна записка вх. № 13/10.01.2014г. (изх. № 61-00-12/10.01.2014г. на община Приморско). Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 12 гласа “за”, против – 0, “въздържал се” - 0 от общ брой 13 общински съветници.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е прието в нарушение на императивни законови разпоредби.

Едно от условията за действителност на решение за поемане на дългосрочен общински дълг е обсъждане на проекта от местната общност, “чиито становища и предложения са неразделна част от предложението” (чл. 14, т. 4 от Закона за общинския дълг (ЗОД)). Поканата за обсъждане се отправя чрез публикация в един местен или регионален вестник съгл. чл. 15, ал. 2 отЗОД, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението в общинския съвет. Въведеното от законодателя изискване е гаранция за широката разгласа и възможността за подготовка за участие в общественото обсъждане. Липсват доказателства за публикуване на обявлението в медии за масово осведомяване. Към материалите по вземане на решението не е представен протоколът от общественото обсъждане. Липсата на доказателства за спазване на правилата от ОбС Приморско опорочава процедурата и създава съмнение за ограничаване на участието на заинтересованите лица.

Поради липса на информация за организирано и проведено обществено обсъждане не могат да бъда проверени изискванията за спазване на самата процедура – в поканата да са публикувани общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване (изискване на чл. 15, ал. 1 ЗОД). Предварителното обявяване на тази информация има предназначение да запознае обществеността със стойността и значимостта на обсъжданото мероприятие, респ. влияе върху преценката на заинтересованите лица за вземане на участие и отправяне на предложения и възражения. Общественото обсъждане има за цел да запознае максимално подробно всички заинтересовани правни субекти – физически и юридически лица с въпроси особено важни за общината и населението й. Липсата на данни за публикуване на покана, в т.ч. информиране за задължителните основни реквизити на дългосрочния общински дълг и за провеждане на обществено обсъждане, води до извода, че община Приморско не е оповестила  действителното значение на бъдещото решение и отражението му върху бюджета на общината.

Поемането на общински дълг е регламентирано в гл. ІV от ЗОД. В специалните  норми на този закон са определени задължителните предпоставки за приемане на решение от общинския съвет за поемане на дългосрочен  общински дълг. В чл. 14 наЗОДса установени необходимите условия, на които трябва да отговаря предложението на кмета, преди разглеждането и одобряването му от общинския съвет. В докладна записка изх. № 61-00-12/10.01.2014г. на кмета на община Приморско не фигурират задължително изискуемите в този случай:

- пълно описание на проекта – наименование, цели, технико – икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта (съгл. чл. 14, т. 2 ЗОД).

- подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването му върху бюджета на общината (съгл. чл. 14, т. 3 ЗОД).

Същите, не са изброени като приложения към самата докладна, нито са представени на контролиращия решението орган – Областния управител.

В докладната на кмета е посочено, че „във връзка с извършването на мостово финансиране на одобрените проекти по Програмата за развитие на селските райони, Националния фонд, проект по Трансгранично сътрудничество, изпълнение на инвестиционната програма на общината и изпълнение на задължения по сключени договори възниква необходимост от поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност”. Това изброяване не е достатъчно да покрие изискването на чл. 14, т. 2 отЗОД за пълно описание на проекта (проектите за финансиране), придружаващо предложението за поемане на общински дълг, както и на чл. 14, т. 3ЗОД - за посочване на всички източници на финансиране на проекта. Липсва списък на обектите, за чието изпълнение се взема кредита, както и размера на средствата от кредита, необходими за финансиране на всеки един от тях.

Към материалите, придружаващи докладната записка е приложено „Допълнение към предложение”, изх. № 61-00-20/22.01.2014г. на община Приморско, от кмета на общината до общински съвет Приморско, в което са посочени описания на проектите, които ще се финансират с дългосрочен заем. Обектите са групирани в 4 основни групи. От дебатите, отразени в протокола от проведеното заседание е видно, че обектите, подлежащи на финансиране са претърпели промяна, като се споменава и дебатира отпадането на някои от тях, видоизменянето и допълването на други и пр. Поставените конкретни въпроси и направените уточнения от кмета на общината и общински съветници, които касаят отпадане или включване на допълнителни мероприятия за финансиране, сочат, че действително основните параметри на общинския дълг не са фиксирани и не са подкрепени с необходимите документи.

Цитирания по-горе документ явно е допълнение към основно, първично предложение за списък на обекти, за чието финансиране е необходимо поемането на общински дълг, но такъв не е представен в Областна администрация Бургас, нито е ясно сведен ли е до знанието на общинските съветници, и на населението на община Приморско. Изискването за пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта има за цел да информира общинските съветници и населението за размера на необходимите средства и да обоснове необходимостта от поемане на общински дълг. Предварителното обявяване на тази информация влияе върху преценката на компетентния орган за вземане на решение за поемане на общинския дълг.

При посочване на правните основания за приемане на решение № 460, не е посочено коя от хипотезите на чл. 4 отЗОДе налице, което от своя страна да обоснове необходимостта от поемане на краткосрочен общински дълг. Определянето на видовете разходи на общината, които ще се финансират от средствата по дълга, което както се отбеляза по-горе не е посочено и в предложението за приемане на решение, е необходима и задължителна предпоставка за приемане на обосновано решение от общинските съветници

Констатираният порок би могъл да бъде отстранен с решение на общинския съвет, в което изчерпателно и точно да се фиксират всички параметри на бъдещия договор за кредит, както и да се представят доказателства за надлежно проведена процедура по обществено обсъждане на проекта на решение за поемане на общински дълг (изисквания на чл. 14 и 15 от ЗОД), поради което е приложима хипотезата на чл. 45, ал. 4 отЗМСМАза връщане на решение №460 за прегласуване в ОбС.

Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл.45 ал.4 отЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане приетото по т. 9 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Приморско, отразено в Протокол № 36 от 06.02.2014 г., решение №460 със следното съдържание:

„ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, Общински съвет Приморско приема да бъде поет дългосрочен общински дълг в полза на местната общност.

2. Утвърждава параметри на общинския дълг, както следва:

- максимален  размер на дълга - 3 000 000 лв.;

- Валута на дълга  – български лева

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

- максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 36 месеца от датата на сключване на договора за кредит;

 Условия за погасяване:

- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 6 до 12 месеца;

Начин на погасяване:

- на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, бед такси и неустойки;

- на лихвата всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит;

- максимален лихвен процент – до 7%;

- начин на обезпечение на кредита – собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг;

3. Възлага на кмета на община Приморско да проведе процедура по реда на ЗОП за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга” при утвърдените в т. 2 параметри.”.

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да бъде разгледан от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, съгл. чл. 45, ал.7 отЗМСМА, за което  следва да бъда уведомен незабавно, с оглед правомощията ми по чл. 45, ал. 8 отЗМСМА.

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ: /не се чете/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 05 март 2014 00:00 горе назад 2675