Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД -09-102/ 27.09.2013 година

ЗАПОВЕД

№РД-09-102

Бургас 27.09.2013 год.

В Административен съд Бургас е депозирана Заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013г. По повод оспорването е образувано адм. дело № 689/2013 по описа на БАС.

Във връзка с гореизложеното и след анализ на представените в административното производство доказателства, установих следното:

На свое заседание проведено на 19 и 21 февруари 2013 г. отразено в Протокол № 20, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-38/27.02.2013 год., по т.П от дневния ред, Общински съвет Бургас е приел решение със следното съдържание:

"Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас:

§ 1. В Глава II, в чл. 4 се създават нови алинеи 4 и 5, както следва:

(4)   Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това.

(5)   Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали - брошури, дипляни, книги и други.

§ 2. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния управител.

Според чл.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас със същата се уреждат отношенията, свързани с обществения ред, с оглед осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите, на територията на Община Бургас.

С оспорените разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас се регламентират отношения свързани с установения с нормативни актове обществен ред, който осигурява спокойствие на гражданите и дава възможност на същите да упражняват гражданските си права. Същите норми не съдържат забрани чрез които се ограничава правото на вероизповедание на гражданите, т.к. с Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас се регламентират обществени отношения различни от тези, касаещи правото на вероизповедание на гражданите.

В този смисъл е и практиката на Европейският съд по правата на човека, според който "обществен ред" се отнася до понятието "ред на местата, достъпни за всички". Очевидно е, че „улицата" е достъпно място за всички, в което място е недопустимо създаването на напрежение и нестабилност чрез външна изява на религиозна принадлежност и религиозен възглед, а нарушение на обществения ред ще е налице винаги, когато се засягат обществени отношения, свързани с реда и спокойствието, със сигурността на гражданите. В този смисъл именно Общинският съвет е компетентен да приеме норми за поведение, задължителни за физическите и юридическите лица на територията на съответната община.

На следващо място, съгласно чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България всички граждани са равни пред закона, като не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Посоченото основно начало е доразвито в нормите, регламентиращи основните права и задължения на гражданите, в това число и в чл. 37, ал. 1 от Конституцията, съгласно който свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними, като държавата съдейства за подържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи. А съгласно чл. 37, ал. 2 от Конституцията правата по ал. 1 на същия член не могат да бъдат насочени срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

В контекста на изложеното считам, че оспорените разпоредби на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас не противоречат на нормата на чл. 6 от Закона за вероизповеданията, определяща обхвата на правото на вероизповедание, т.к. с оспорените разпоредби се регулират обществени отношения различни от тези касаещи правото на вероизповедание на гражданите. Напротив същите са в съответствие освен със Закона за вероизповеданията, така и с изразеното становище обективирано в писмо с вх. № 03-00-61/11.03.2013г. в Областна администрация Бургас на Директора на Дирекция „Вероизповедания" към Министерския съвет според което, правото на вероизповедание може да се упражнява от всеки, доколкото това не нарушава правата и свободите на другите лица.

И на последно място, конституционно прогласено е и правото на гражданите на Република България на лична свобода и неприкосновеност - чл. 30 от Конституцията на РБ, неприкосновеност на личния живот и на жилището - чл. 32 и чл. 33 от Конституцията на РБ. Правото на вероизповедание може да се упражнява от всеки, но доколкото това не нарушава националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала, както и правата и свободите на други лица. В този смисъл считам, че с приетото изменение на Наредбата, касаещо: § 1 - В Глава II, където се създава ал. 4, според която се забранява извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това, се установява още една гаранция за защита на конституционно прогласеното право на гражданите на Република България на неприкосновеност на личния живот и на жилището - чл. 32 и чл. 33 от Конституцията на РБ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 от Закона за администрацията,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

ОТМЕНЯМ Заповед № РД-09-23/13.03.2013г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас и отразено в протокол № 20 от 19 и 21.02.2013г.

Настоящата заповед да се счита за оттегляне на оспорването по см. на 155, ал. 1 от АПК и да послужи за прекратяване на адм. дело № 689/2013 по описа на БАС, насрочено за 10.10.2013г.

Препис от заповедта да се изпрати на Административен съд – Бургас.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете 

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 29 октомври 2013 00:00 горе назад 2443