Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД -09-106/ 15.10.2013 година

З А П О В Е Д
 
  № РД -09-106 
 Бургас  15  октомври  2013 год.

 

 

 

На свое заседание, проведено на 24.09.2013 г., отразено в протокол № 27 , Общински съвет – Бургас  по т.  8 от дневния ред е приел решение , със следния текст :
 
„1. Допълва Решението си взето на Двадесет и второто заседание на общински съвет Бургас, проведено на 22.04.2013 год. по т.1/2 от дневния ред за изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране, с включване в обхвата на разработката на ПИ с идентификатори 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 по КК, граничещи  от север с ПИ с идентификатор 07079.663.71 и ПИ с идентификатор 07079.663.601 по КК, граничещ  от юг с ПИ с идентификатори 07079.663.73, като същото придобива следното съдържание:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.124б, чл.124а, ал.1, чл.108, чл.109, ал.1 и ал.2 и чл.112 от ЗУТ, общински съвет Бургас одобрява задание за проектиране и разрешава изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад” за обособяване на зони за отдих, спорт и озеленяване, при съобразяване с предвижданията на ОУП – УЗ 22/СМФ за обект „Картинг писта – ЮПЗ” и Атракцион „Преливниците”.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.1298, ал.1 от ЗУТ общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, с който при съобразяване с одобрените и влезли в сила УП-ПРЗ, се предвиждат:
  • Нови обслужващи улици

      - от о.т.182, о.т.180 и о.т.181 /югоизток на Кв.6/

      - от о.т.180,до  о.т.156 и о.т.181 /север - североизток на Кв.6/

      - от о.т.169, о.т.170, о.т. 171, о.т.172, о.т.173  /югозападно на Кв.7/

      - от о.т.173, о.т.174, о.т.175, о.т. 176 и о.т. 177 /юг - югозапад на Кв.8/

      - от о.т.177, о.т.186, о.т.185, о.т. 184 и о.т. 183, о.т. 182 /изток-югоизток на Кв.8/

     - от о.т.177, о.т.178, о.т.179 и о.т. 180 /юг и изток на Кв.9/

     - от о.т.123, о.т.137, о.т.138, о.т. 139, о.т. 140, о.т. 142 и о.т.147 /м/у кв.3 и кв.4І

     - от о.т.122 - , о.т.148  /кв.3/

    - от о.т.124 -  о.т.136 / Кв.4/

    - от о.т.126 -  о.т.135 /Кв. 4/

  - от о.т.156, о.т.155, о.т.154, о.т. 153 и о.т. 152, о.т.151,о.т.150,о.т.149 и о.т.97 /Кв.8/

 -обслужващи паркинги от о.т.139,о.т.140,о.т.141,о.т.142,о.т.143,о.т.144,о.т.145 и о.т.146

  • Създаване на 2 нови квартала: кв.8 и кв.9
  • Обособяване на нови УПИ с отреждане и застрояване:
- кв.3: УПИ VІІІ „за озеленяване” (Оо), УПИ VІІ – 71,75 „за спортно училище”(Оо), УПИ VІ – 71 „за улично озеленяване”(Оо), УПИ Х-16 „за паркинг,обществено обслужване и инфраструктура” (Смф22), УПИ ХІ – 66,71 „за складово – промишлена база”(Пп), УПИ ХІІ – 87 „за озеленяване и инфраструктура” (Смф22), УПИ V – 71 „за инфраструктура и улично озеленяване ”(Оо);
-  кв.4: УПИ ІV – 66,71 „за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” (Смф22), УПИ ХІ – 72 „за спорт, озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Од), УПИ ХІІ – 72 „за инженерно-техническа инфраструктура ”(Смф22), УПИ ХІІІ-73, 601 „за спорт, атракции и инфраструктура” (Смф22);
- Кв. 7: УПИ VІІ-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Пп), УПИ VІІІ-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Пп);
- Кв.8: УПИ І-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура” (Смф22);
- Кв.9: УПИ І-66 „ за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” (Од).

 

 Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Бургас  с докладна записка вх.№ ОбС-08-00-673/09.09.2013 г. от Димитър Николов – кмет на Община  Бургас.
  Общинският съвет е извършил гласуване на предложението за решение с 43 гласа “за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” от гласували 45 общински съветници, общ брой на общинските съветници 51.
 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/, се констатира, че приетото решение, в частта му по т. 2 е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Административния контрол върху решенията на общинския съвет е допустим, предвид Тълкувателно решение № 5 от 10.12.2008 г. по тълк. д. № 20/2007 г., ОСК на ВАС, според което Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички решения на общинските съвети, чрез оспорването им пред съответния административен съд по реда на чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 2 ЗА. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен, градоустройствен или друг характер/. Упражняването на този контрол не е предоставено на преценката на областния управител, а представлява служебно задължение за съблюдаване законосъобразността на актовете на ОС.
С Решение №22-1/23.04.2013г., т. 2 на Общински съвет Бургас е допуснато изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране в обхват ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, гр. Бургас.
От мотивите на докладната за приемане на решението – предмет на настоящата заповед става ясно, че в процеса на разработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на разработката са включени и ПИ с идентификатори 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК, с цел гарантиране цялостност и единност на решението.
С писмо, наш вх. № 08-00-661/28.06.2013г., подписано от арх. Десислава Евгениева – Директор на Дирекция „Устройство на територията”, във връзка с наличието на държавна собственост в обхвата на разработката, от Областния управител е поискано предварително съгласие за изготвяне на проекти за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, гр. Бургас. Проектите не са съгласувани от Областния управител в качеството му на управляващ имотите - държавна собственост – предмет на ПУП-ПРЗ.
В ДВ, бр. 64/19.07.2013г. е публикувано обявление за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, гр. Бургас за обособяване на зони за отдих, спортни  озеленяване. В обявлението не са включени ПИ с идентификатори 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601.
С решението си по т. 8 от дневния ред (предмет на настоящата заповед), в частта му по т. 1, ОбС Бургас е допълнил решение, взето на Двадесет и второ заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 22.04.2013г. по т. 1/2/ от дневния ред за изработване на ПУП и одобряване на задание за проектиране, като е включил в обхвата на разработката ПИ с идентификатори 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 по КК, граничещи  от север с ПИ с идентификатор 07079.663.71 и ПИ с идентификатор 07079.663.601 по КК, граничещ  от юг с ПИ с идентификатори 07079.663.73.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.124б, чл.124а, ал.1, чл.108, чл.109, ал.1 и ал.2 и чл.112 от ЗУТ, общински съвет Бургас е одобрил задание за проектиране и разрешава изготвянето на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад” за обособяване на зони за отдих, спорт и озеленяване, при съобразяване с предвижданията на ОУП – УЗ 22/СМФ за обект „Картинг писта – ЮПЗ” и Атракцион „Преливниците”, т.е. разработката е допълнена с имотите, включени впоследствие в проекта.
С процесното решение, в частта му по т. 2, е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, т.е. при одобряването на ПУП са включени и имоти, за които не е проведена цялостната процедура. Те са включени в обхвата на ПУП непосредствено преди неговото одобряване - в същото решение, с частта му по т. 1 е даден старт на процедурата по изготвяне и процедиране на ПУП, поради което е недопустимо, със същото решение, в частта му по т. 2, общинския съвет да приеме финализиращ акт, с който се одобрява ПУП. По този начин се пропускат етапи от изготвянето и процедирането на проект, заложени в Закона за устройството на територията като задължителни и липсата на всеки един от елементите на фактическия състав опорочава процедурата. Одобряването на ПУП, в обхвата на който са включени имоти, приобщени на по-късен етап към предмета на ПУП компрометира неговото съответствие със законовите изисквания
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
 
 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

   ОСПОРВАМ  приетото по точка 8 от дневния ред на заседание на от Общински съвет Бургас, проведено на 24.09.2013 г., отразено в Протокол № 27, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-163/01.10.2013 г., решение в следната негова част:
...................................................................................................................................................
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.1298, ал.1 от ЗУТ общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16 и 07079.663.601 по КК в територията на ПЗ „Юг – Запад”, с който при съобразяване с одобрените и влезли в сила УП-ПРЗ, се предвиждат:
  • Нови обслужващи улици

      - от о.т.182, о.т.180 и о.т.181 /югоизток на Кв.6/

      - от о.т.180,до  о.т.156 и о.т.181 /север - североизток на Кв.6/

      - от о.т.169, о.т.170, о.т. 171, о.т.172, о.т.173  /югозападно на Кв.7/

      - от о.т.173, о.т.174, о.т.175, о.т. 176 и о.т. 177 /юг - югозапад на Кв.8/

      - от о.т.177, о.т.186, о.т.185, о.т. 184 и о.т. 183, о.т. 182 /изток-югоизток на Кв.8/

     - от о.т.177, о.т.178, о.т.179 и о.т. 180 /юг и изток на Кв.9/

     - от о.т.123, о.т.137, о.т.138, о.т. 139, о.т. 140, о.т. 142 и о.т.147 /м/у кв.3 и кв.4І

     - от о.т.122 - , о.т.148  /кв.3/

    - от о.т.124 -  о.т.136 / Кв.4/

    - от о.т.126 -  о.т.135 /Кв. 4/

  - от о.т.156, о.т.155, о.т.154, о.т. 153 и о.т. 152, о.т.151,о.т.150,о.т.149 и о.т.97 /Кв.8/

 -обслужващи паркинги от о.т.139,о.т.140,о.т.141,о.т.142,о.т.143,о.т.144,о.т.145 и о.т.146

  • Създаване на 2 нови квартала: кв.8 и кв.9
  • Обособяване на нови УПИ с отреждане и застрояване:
- кв.3: УПИ VІІІ „за озеленяване” (Оо), УПИ VІІ – 71,75 „за спортно училище”(Оо), УПИ VІ – 71 „за улично озеленяване”(Оо), УПИ Х-16 „за паркинг, обществено обслужване и инфраструктура” (Смф22), УПИ ХІ – 66,71 „за складово – промишлена база”(Пп), УПИ ХІІ – 87 „за озеленяване и инфраструктура” (Смф22), УПИ V – 71 „за инфраструктура и улично озеленяване ”(Оо);
-  кв.4: УПИ ІV – 66,71 „за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” (Смф22), УПИ ХІ – 72 „за спорт, озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Од), УПИ ХІІ – 72 „за инженерно-техническа инфраструктура ”(Смф22), УПИ ХІІІ-73, 601 „за спорт, атракции и инфраструктура” (Смф22);
- Кв. 7: УПИ VІІ-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Пп), УПИ VІІІ-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура”(Пп);
- Кв.8: УПИ І-66 „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура” (Смф22);
- Кв.9: УПИ І-66 „ за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” (Од).
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Бургас и Кмета на Община Бургас.
Настоящата заповед спира изпълнението на решението в оспорената му част.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.
            Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Бургас и Кмета на Община Бургас.

                

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете 

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 15 октомври 2013 00:00 горе назад 2761