Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-104/02.10.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09-104

 

Бургас 02.10.2013 год.

 

 

На свое заседание проведено на 14.09.2013 г. и отразено в Протокол № 25, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№61-00-151(1)/19.09.2013 год., по т.11 от дневния ред, Общински съвет Царево е приел решение №385 със следното съдържание:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Царево:

  1. 1.                  Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем от кмета на Община Царево за една година без търг или конкурс, а именно:

- имот № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка;

- имот № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка;

- имот № 00878.16.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2,576 дка;

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год., като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година:

- имот № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка;

- имот № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка;

- имот № 00878.16.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2,576 дка; ”.

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Царево с докладна записка вх.№ 639/03.09.2013 г. от Кмета на община Царево и е прието с 10 гласа - „за” от общо 10 гласували общински съветника. 

При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е частично НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.

По своята правна същност настоящото решение, представлява действие по управление с недвижим имот – публична общинска собственост и като такова и на основание чл. 8 ал.11 от ЗОС, подлежи на контрол за законосъобразност от страна на Областния управител по реда на 31 ал.1, т.5 от ЗА, във вр. с чл. 45 ал.4 от ЗМСМА.

Видно от АОС № 459/26.05.2003г. и АОС № 460/26.05.2003г.,  имот № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка и имот № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка (имотите са идентифицирани по съвпадение на площите, тъй като актуването е по номер на поземлен имот по КВС, а описанието им в решението на ОбС е по КККР), представляват пасище с храсти и пасище, мера по начин на трайно ползване.

Безспорно в чл.8 ал. 4 от ЗОС Законодателят е регламентирал правомощието на Общинския съвет да приема решения за предоставяне под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно цитираната норма, правилото е отдаването под наем или продажбата да се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Следователно, изключения от правилото се допускат само и единствено при условие, че в специален закон е уредено друго.

Такова изключение по отношение отдаването под наем на земеделски земи – общинска собственост е уредено в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Чл. 24а, ал. 7 ЗСПЗЗ дава възможност за отдаване под наем на маломерни имоти (като понятието „маломерни” е дефинирано в § 2б от ДР на ЗСПЗЗ), директно, на лица заявили желание да ги ползват. В същия закон обаче е въведен особен ред за ползването на пасища и мери, предвидспециалното им значение за животновъдния отрасъл. Това изключение е въведено с оглед отграничаване от общия режим на управление на поземления фонд, а не с цел да въведе облекчение при отдаването под наем на пасищата и мерите – земи с особен статут и повишена степен на контрол върху управлението с тях. Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет (чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ).

С направеното уточнение обаче Законодателят не е изключил необходимостта от провеждане на състезателна процедура при отдаването под наем или аренда за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост. Липсата на изрични текстове в специалния закон ЗСПЗЗ и в Правилника за неговото приложение (ППЗСПЗЗ), които да изключват приложимостта на общите правила на ЗОС при отдаването под наем или аренда на мери и пасища за индивидуално ползване, както и наличието на правилото на чл.37п, ал.2 ЗСПЗЗ, налагащо изпълнение на изискванията по чл.37и - 37о от ЗСПЗЗ, обуславя извода, че при отдаване под наем или аренда на пасища и мери публична общинска собственост, следва да бъдат съобразени правилата на чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 от ЗОС за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

Провеждането на търг или конкурс е задължително и преюдициално условие за извършване на действие по управление с общинска собственост. Същото гарантира получаването от общината на адекватна стойност на отдаваното под наем или аренда недвижимо имущество.

В подкрепа на това разсъждение са разпоредбите на чл. 37п от ЗСПЗЗ, които изрично регламентират специалния начин на управление с пасищата и мерите с оглед публичния им характер.

В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС (Решение № 15807 от 30.11.2011 г. по адм. д. № 11157/2010 г.; Решение № 3209 от 07.03.2011 г. по адм. д. № 14348/2010 г. на ІV отд. на ВАС, Решение №444 от 15.06.2011 г. по адм. д. №364/2011 на V състав на ВАС и др.).

 

 

В допълнение на горното, решение №  385 на Общински съвет Царево, в частта му за ПИ № 00878.16.3 и № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, е прието и в противоречие със заповед № РД-09-116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.37н от ЗСПЗЗ. В цитираната заповед, в раздела за общинските пасища и мери, в т.16 изрично е посочено, че отдаването им под наем или под аренда за индивидуално ползване по реда на чл.37п от ЗСПЗЗ става чрез публично оповестен търг.

Не може да бъде възприета тезата, че с възможността за отдаване под наем по облекчен ред на маломерни имоти се създава изключение от провеждането на търг и конкурс за маломерни пасища и мери. Водещо при последните е начина на трайно ползване, независимо тяхната площ, поради което приложим е режима за отдаването им под наем чрез търг или конкурс, а не режима на пряко предоставяне на лицата заявили желание да ги ползват.

Следователно, като е взел решение да се отдадат под наем имоти, представляващи пасища, мера по своя начин на трайно ползване без провеждане на търг или конкурс Общински съвет Царево е постановил едно незаконосъобразно решение, прието в нарушение на материалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ОСПОРВАМ приетото по т. 11 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол №25/14.09.2013 г. решение №385, в следната негова част:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Царево:

  1. 1.      Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем от кмета на Община Царево за една година без търг или конкурс, а именно:

- имот № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка;

- имот № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка;

- имот № 00878.16.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2,576 дка;

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год., като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година:

- имот № 00878.16.3 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 8,933 дка;

- имот № 00878.16.5 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 1,878 дка;

- имот № 00878.16.6 по КККР на гр. Ахтопол, с площ от 2,576 дка; ”.

 

Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд - Бургас.

Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Царево и Кмета на Община Царево.

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 03 октомври 2013 00:00 горе назад 3301