Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД -09-87/18.09.2013 година

З А П О В Е Д
  № РД -09-87
     Бургас 18   септември  2013 год.

 

 

 

На свое заседание, проведено на 28.08.2013 г., отразено в протокол № 31 , Общински съвет – Средец  по т.  26 от дневния ред е приел решение № 506, със следния текст :

 

„Общински съвет Средец възлага на община Средец, инж. Иван Жабов, да извърши подготвителните действия по предоставяне на концесия за услуга с предмет Управление и поддържане на язовири, общинска собственост, както следва:

І.ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост:

Поземлен имот № 000857, с площ 78,166 дка, находящ се в землището нагр. Средец, община Средец, област Бургас, м. „Върлата пътека”, с начин на трайно ползване: язовир, с АКТ за ПОС № 233/24.09.1998 год.

1. Предмет и обект на концесията – „управление и поддръжка на язовир с. Загорци.

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: рибовъдство – промишлен, спортен риболов, ползване на селскостопански култури, дейности свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІ. Възлага на кмета на община Средец да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия за обект язовир, находящ се в землището на с. Загорци, община Средец, при спазване установените правила по Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите.”

 

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Средец  с докладна записка вх.№ ОбС- 98-00-193/16.08.2013 г. от инж. Иван Жабов – кмет на Община  Средец.

  Общинският съвет е извършил гласуване на предложението за решение с 11 гласа “за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от гласували 11 общински съветници, общ брой на общинските съветници 17.

 

При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/, се констатира, че приетото решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Допустимостта на административния контрол върху решенията на общинския съвет произтича пряко от разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от Закона за общинска собственост/изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г./, съгласно който “актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация”. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен или друг характер/.

От друга страна областният управител разполага с правомощията, визирани в чл. 32 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 отЗМСМА- да връща на съответния ОС за ново обсъждане или да спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и да отнася споровете за законосъобразността им пред съда.

В чл. 104 от Закона за концесиите (ЗК), който е специален по отношение на горепосочените норми, Областният управител упражнява контрол на решенията на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и на решенията за техните изменения и/или допълнения.

 

С така приетото решение ОбС Средец е упражнил правомощията си на управление и разпореждане с общинско имущество, а именно „управление и поддръжка на язовир, представляващ Поземлен имот № 000857, с площ 78,166 дка, находящ се в землището нагр. Средец, община Средец, област Бургас, м. „Върлата пътека”, с начин на трайно ползване: язовир, с АКТ за ПОС № 233/24.09.1998 год.

 

Цитираното Решение № 506 по Протокол № 31/28.08.2013 г. на ОбС Средец е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решението е прието и на основание разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗК и чл.10 (1) от Правилника за прилагане на закона за концесиите (ППЗК).

Концедент на обектите – общинска собственост, предоставяни по реда на този закон, е общинският съвет. Чл. 19, ал. 2 от ЗК урежда подготвителните действия и внасянето на предложение за предоставяне на концесия за обект - общинска собственост, наричана по-нататък "общинска концесия", която се осъществяват от кмета на съответната община.

 Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК, в резултат на извършените подготвителни действия органът по чл. 19, ал. 1 - 3 прави мотивирано предложение пред концедента за откриване на процедура за предоставяне на концесия. Съгласно чл. 39, ал. 1 от същия закон, въз основа на предложението по чл. 38, ал. 1, концедентът приема решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия.

В административното производство по приемане на процесното решение са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и процедурата предвидена в ЗК и ППЗК за приемане на решения за откриване на процедура за предоставяне на концесия за имоти - общинска собственост.

Решение по чл. 39 от ЗК, който е посочен като правно основание за приемане на решението, се разглежда въз основа на предложение, изготвено в резултат на подготвителни действия. Подготвителните действия за предоставяне на концесия, включват изработването на:

1. обосновка на концесията;

2. проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от Закона за концесиите;

3. проект на обявление по чл. 41 от Закона за концесиите;

4. проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия;

5. проект на концесионен договор.

В чл. 8, ал. 3 и 4 от ППЗК са детайлизирани съдържанието и технологията на изготвяне на изискуемите документи, и всяко отклоняване от тях или липсата им представлява процесуално нарушение.

В документите, приложени към докладната записка липсват данни за извършени подготвителни действия, което води до преждевременност на приемането на решение по чл. 39 от ЗК за откриване на процедура за концесия.

Така приетото решение на ОбС Средец е прието в нарушение и на изискването на чл 103 от ЗК. В Глава 13 - Съгласуване и контрол от ЗК е предвидено предварително съгласуване на проекторешенията за откриване на процедура по предоставяне на концесия с редица министерства и ведомства, в зависимост от характера на обекта на концесия.

Съгласно приложимия в настоящия случай чл. 103, т.2 от ЗК - органът по чл. 19, т.е. Кметът на общината, изпраща за становище преди внасянето им за разглеждане от концедента, проектите на решения на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и проектите на решения за техните изменения и/или допълнения - на областния управител, както и на Министъра на отбраната, Министъра на вътрешните работи, Министъра на околната среда и водите, Министъра на културата и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от ЗКонц.

В чл. 12, ал. 1 от ЗК е предвидено, че при предоставянето и изпълнението на концесията се спазват и изискванията на законите, регламентиращи дейностите, свързани със съответния обект на концесията. В ал. 2 от чл. 12 от ЗК е постановено, че не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

Съгласно предвидената в ЗК процедура, се изисква предварително съгласуване на проекторешенията за предоставяне на концесии и становище от съответните ведомства относно спазване на изискванията на чл. 12 от ЗК преди приемане на решението за откриване на процедурите.

Предвидената в ЗК процедура по предварително съгласуване е детайлизирана в чл. 16 от ППЗК - в ал. 1 от който е предвидено, че органът по чл. 6, ал. 1 - в случая Кметът на общината, изпраща за становище на съответните органи по чл. 103 от ЗК, проекта на доклад с мотивираното предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;  проекта на решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, и  обосновката на концесията без концесионните анализи към нея.

Съгласуването на общинските и обществените концесии се извършва в срок, определен от съответния орган по чл. 6, ал. 1, но не по-малък от 10 дни. Съгласувателните становища съдържат коментар относно обосноваността, законосъобразността и целесъобразността на проекта за решение, а при необходимост - и мотивирани предложения за изменения или допълнения на изпратените за съгласуване материали.

Не са представени доказателства за спазване на процедурата разписана в ЗК и в ППЗК. В материалите по приемане на решението липсват съгласувателни становища на посочените в чл. 103 от ЗК органи. До този момент кмета на община Средец не е отправил искане до Областен управител Бургас за изразяване на съгласувателно становище на проект за решение и обосновката на концесия „управление и поддръжка на язовир , представляващ Поземлен имот № 000857, с площ 78,166 дка, находящ се в землището нагр. Средец, община Средец, област Бургас, м. „Върлата пътека”, с начин на трайно ползване: язовир, с АКТ за ПОС № 233/24.09.1998 год.

Независимо от горното, преди пристъпването към последващи действия, а именно приемане на решение на Общински съвет Средец, респ.  сключване на договора за концесия,  Общински съвет Средец следва  да има предвид , че съществува специален ред за предоставяне на язовири и микроязовири - публична общинска собственост, а именно § 3 и § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване.

В тази връзка община Средец следва да представи категорични доказателства, че язовира не попада в приложното поле на Закона за сдруженията за напояване (§ 3 от ПЗР на ЗСН) – да е част от хидромелиоративната инфраструктура на територията на населеното място, което е било включено в имуществото на прекратените организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, както и има ли в община Средец  регистрирани сдружения за напояване.

Предвид горните съображения, считам, че при приемане на Решение № 506 по Протокол № 31/28.08.2013 г. на ОбС Средец са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които го опорочават, и са основание за неговата отмяна.

 

Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

                     ЗАПОВЯДВАМ:
 

 

   ОСПОРВАМ  приетото по точка 26 от дневния ред на заседание на от Общински съвет Средец, проведено на 28.08.2013 г., отразено в Протокол № 31, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-136(1)/04.09.2013 г., решение № 506, със следното съдържание:

 

„Общински съвет Средец възлага на община Средец, инж. Иван Жабов, да извърши подготвителните действия по предоставяне на концесия за услуга с предмет Управление и поддържане на язовири, общинска собственост, както следва:

І.ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост:

Поземлен имот № 000857, с площ 78,166 дка, находящ се в землището нагр. Средец, община Средец, област Бургас, м. „Върлата пътека”, с начин на трайно ползване: язовир, с АКТ за ПОС № 233/24.09.1998 год.

1. Предмет и обект на концесията – „управление и поддръжка на язовир с. Загорци.

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: рибовъдство – промишлен, спортен риболов, ползване на селскостопански култури, дейности свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІ. Възлага на кмета на община Средец да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия за обект язовир, находящ се в землището на с. Загорци, община Средец, при спазване установените правила по Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите.”

 

 

 

Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Средец и Кмета на Община Средец.

Настоящата заповед спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.

            Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Средец и Кмета на Община Средец.

                

 

 

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ   /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 20 септември 2013 00:00 горе назад 1909