Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-72/17.07.2013 година

 

З А П О В Е Д

 № РД09 - 72

Бургас   17  юли 2013 год.

 

 На свое заседание, проведено на 26.06.2013 г., отразено в протокол № 29 , входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-102(1)/03.07.2013 г., Общински съвет  Средец,  по т.  24 от дневния ред е приел решение № 456, със следното съдържание:
 
„          1. Общински съвет - Средец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, изразява съгласие за създаване на съвместно търговско дружество, чието основно инвестиционно намерение е създаване на предприятие за производство на чипс и пелети, чрез изграждане на система за когенерация и производство на ел. енергия от възобновяеми източници.
2.  Община Средец учредява (отстъпва) на „ЛЕС ИНВЕСТ-2012“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ 132, представлявано от Управителя, правото на строеж на обект „Предприятие за производство на чипс и пелети“, в следния, собствен на учредителя – община Средец, недвижим имот, а именно: дворно място, с административен адрес гр. Средец, обл. Бургас съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ VIII (осми римско) в кв. 151 (сто петдесет и едно) по регулационния план на гр. Средец, утвърден със заповед № РД-09-166/24.09.1986 г. и заповед № 14/30.03.2013 г., с площ 22, 163 дка (двадесет и два дка и сто шестдесет и три кв.м), при граници на УПИ: УПИ VII от квартал 151, УПИ XVI от квартал 151, улица, УПИ XIII от квартал 151, улица, за изграждане на „Предприятие за производство на чипс и пелети“, с обща застроена площ 8 916,40 кв.м и при спазване на отделните строителни показатели за съответния вид територия.
3. Одобрява експертна оценка на отстъпено право на строеж на сгради и съоражения, на площ от 8 916,40 кв.м, на стойност 101 300,00 лв., изработена от „Българска търговско промишлена палата“
4. В новото търговски дружество, община Средец да участва със 10 (десет) дяла на стойност 101 300,00 лв., равняваща се на стойността на отстъпеното право на строеж.
            5.   Упълномощава Кмета на Община Средец, след одобряване на Общинския съвет на условията на проекта на дружествен договор, да извърши всички правни и фактически действия по създаването на съвместно търговско дружество.”
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Средец по предложение на кмета на Община Средец инж. Иван Жабов, вх.№98-00-148/24.06.2013 год.
Общинският съвет е приел подложеното на поименно гласуване предложение за решение с 9 гласа “за”, 2 глас „против” и 2 глас „въздържал се” от гласували 13 общински съветници.
При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
С цитираното решение, ОбС Средец е упражнил своята компетентност във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната власт (ЗМСМА) да приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.
От една страна, по силата на чл. 51, ал. 2 от ЗОС общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, като на основание ал. 5 на чл. 52 условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала се определят с наредба на общинския съвет. За тази процедура сочи т.1 от  диспозитива на решението.
С т. 2 от решението ОбС гласува   учредяване праево на строеж  на „ЛЕС ИНВЕСТ-2012“ ООД, за създеаването на  обект „Предприятие за производство на чипс и пелети”.
Чл. 37 от ЗОС императивно разпорежда, че право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. Редът за провеждането на търговете и конкурсите се определя от общинския съвет в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Средец (наричана за краткост Наредбата). В чл. 45 (и следв.) от Наредбата е възпроизведен законовия текст, като изрично е посочено, че право на строеж върху урегулирани поземлени имоти-частна общинска собственост се учредява  след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината, чрез проведен публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП.
Приемайки решение за отстъпване право на строеж с директно определяне на ползвателя, ОбС Средец е допуснал съществено нарушение на закона, което е самостоятелно основание за незаконосъобразността н решението.
От друга страна, ако разгледаме хипотезата като участие на общината в търговско дружество, с внасяне на непарична вноска в капитала, отново решението е незаконосъобразно.
ЗОС дава право на общините да внасят имоти - частна общинска собственост като непарична вноска в капитала на търговски дружества. Чл. 51, ал. 6 от ЗОбС е именно правното основание за извършване на посоченото действие на разпореждане, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. Оспорваното решение на ОбС трябва да е прието с посоченото в закона мнозинство - две трети от общия брой на общинските съветници, а оценката на имотите се извършва по чл.72, ал.2 от Търговския закон, което в случая не е налице. Нещо повече, възможността за апортиране на общинска собственост във всякакъв вид търговски дружества се ограничава от разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ТЗ. Тази разпоредба предвижда, че непарична вноска се прави от съдружник, съответно акционер, следователно апортиране на общинско имущество е възможно само когато акционер, респ. съдружник в търговското дружество е общината. Освен това поради естеството на апортната вноска визираните  дружества могат да бъдат единствено дружества с общинско участие в капитала.
Не можем да  приемем  решение 456/26.06.2013 год. като такова с предварителен характер (независимо от диспозитива на т.1, изразява съгласие за създаване на съвместно търговско дружество), с решение 430/23.05.2013 год. от Протокол 28/23.05.2013 год. ОбС Средец е приел решение с идентично съдържание, което в случая изразява предварителния характер на намеренията на община Средец за участието и в търговското дружество.
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

 

 

                                 ЗАПОВЯДВАМ:
 

 

ОСПОРВАМ решение № 456, на Общински съвет Средец,  приетото по точка 24 от дневния ред на заседание на Общински съвет Средец, проведено на 26.06.2013 г., отразено в Протокол № 29, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-102(1)/03.07.2013г,  както следва:
„          1. Общински съвет - Средец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, изразява съгласие за създаване на съвместно търговско дружество, чието основно инвестиционно намерение е създаване на предприятие за производство на чипс и пелети, чрез изграждане на система за когенерация и производство на ел. енергия от възобновяеми източници.
2.  Община Средец учредява (отстъпва) на „ЛЕС ИНВЕСТ-2012“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ 132, представлявано от Управителя, правото на строеж на обект „Предприятие за производство на чипс и пелети“, в следния, собствен на учредителя – община Средец, недвижим имот, а именно: дворно място, с административен адрес гр. Средец, обл. Бургас съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ VIII (осми римско) в кв. 151 (сто петдесет и едно) по регулационния план на гр. Средец, утвърден със заповед № РД-09-166/24.09.1986 г. и заповед № 14/30.03.2013 г., с площ 22, 163 дка (двадесет и два дка и сто шестдесет и три кв.м), при граници на УПИ: УПИ VII от квартал 151, УПИ XVI от квартал 151, улица, УПИ XIII от квартал 151, улица, за изграждане на „Предприятие за производство на чипс и пелети“, с обща застроена площ 8 916,40 кв.м и при спазване на отделните строителни показатели за съответния вид територия.
3. Одобрява експертна оценка на отстъпено право на строеж на сгради и съоражения, на площ от 8 916,40 кв.м, на стойност 101 300,00 лв., изработена от „Българска търговско промишлена палата“
4. В новото търговски дружество, община Средец да участва със 10 (десет) дяла на стойност 101 300,00 лв., равняваща се на стойността на отстъпеното право на строеж.
            5.   Упълномощава Кмета на Община Средец, след одобряване на Общинския съвет на условията на проекта на дружествен договор, да извърши всички правни и фактически действия по създаването на съвместно търговско дружество.”
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Средец и Кмета на Община Средец.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет – Средец и Кмета на община  Средец.
 

 

 

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ /п/ не се чете

За Областен управител на област Бургас

/Заповед № РД-10-137/16.07.2013 год. на

Областен управител Бургас/

Добавено : петък, 19 юли 2013 00:00 горе назад 2859