Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-63/12.07.2013 година

З А П О В Е Д
 
№ РД – 09 - 63
 
Бургас   12.07.2013 год.

 

 

На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013 год., Общински съвет Поморие, по т.58 от дневния ред е приел решение №664 със следното съдържание:

„На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие дава съгласие да се сключи споразумение между Община Поморие и „Хоризонт” АД – Поморие към договор за наем с вх.рег.№93-00-74/18.05.2001 г., нотариално заверен и вписан вх.рег.№424/18.05.2001 г., №111, т.І на СВ – Поморие, съгласно което

1. Страните приемат оценката, изготвена от инж. Ст. Илчев – лицензиран оценител, съгласно която общата стойност на инвестициите, направени от дружеството към м.май 2013 г. е в размер на 99085 лв. без ДДС

2. Община Поморие предоставя на „Хоризонт” АД – Поморие за временно и възмездно ползване имота, предмет на договор за наем с вх.рег.№ 93-00-74/18.05.2001 г., нотариално заверен и вписан вх.рег.№424/18.05.2001 г., №111, т.І на СВ – Поморие, представляващ 300 кв.м. от парцел ІІІ, кв. 70 по плана на гр.Поморие /ПИ с идентификатор №57491.502.255 по КККР на гр. Поморие, на площ от 1569 кв.м. актуван с АПОС №5273/22.06.2012 г./ за срок до пълното припокриване на инвестициите с наема, съгласно Тарифата, определена от Общински съвет – Поморие, като за периода от 1-ви май до 30-ти септември се заплаща наем за 300 кв.м., а за останалия период от 30-ти септември до 1-ви май се заплаща наем за 30 кв.м. 

3. „Хоризонт” АД – Поморие няма право да извършва допълнителни подобрения без изрично писмено съгласие на Община Поморие като при извършване на такива те остават за сметка на дружеството. След припокриване на инвестициите и приключване на действието на споразумението, всички подобрения остават собственост на Община Поморие.

4. Всички разходи във връзка с ползването на имота, направени от дружеството, извън сумата по ал.1, са за сметка на дружеството и няма да се приспадат от наема.

5. При предвидени мероприятия на Общината, дружеството е длъжно да осигури възможност за провеждането им.

6. Дружеството се задължава в срок от 3 дни от подписване на споразумението да оттегли жалбата си срещу заповедта за изземване на имота и да поиска прекратяване на адм. дело №1165/2013 г. на БАдмС.

Възлага на Кмета да подпише споразумението с дружеството, след влизане на решението в сила.”

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие  с докладна записка вх.№ОС – 400/05.06.2013 г. на Кмета на община Поморие и е прието с 17 гласа „за”, 1 глас – „въздържал се” от общо 18 присъствали общински съветника.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Видно от докладната записка за приемане на решението и от приложените към нея доказателства, между Община Поморие и «Хоризонт» АД – Поморие на 18.01.2001 г. е сключен договор за наем, за временно и възмездно ползване на 300 кв.м. от парцел ІІІ, кв.70 по плана на гр. Поморие /към настоящия момент ПИ с идентификатор №57491.502.255 по КККР на гр. Поморие, на площ от 1569 кв.м. актуван с АПОС №5273/22.06.2012 г./ за срок от 3 години с месечна наемна цена 3,85 лв. за кв.м., съгласно решение №278/02.10.1998 г. на ОбС – Поморие, като за периода 15 юни – 15 септември се заплаща наем за 300 кв.м., а за останалия период от девет месеца се заплаща наем за 30 км.м.

Впоследствие на 21.12.2001 г. и 14.05.2002 г. между страните са подписани анекси, според които направените инвестиции и подобрения оценени от лицензиран оценител следва да бъдат приспаднати от наема определен по договора.

Със свое последващо решение №300/30.07.2012 г., след като е констатирал, че е изтекъл срока по чл.2 от договора за наем между Община Поморие и «Хоризонт» АД – Поморие, сключен на 18.01.2001 г., Общински съвет Поморие е възложил на Кмета на община Поморие да предприеме действия за изземване на имота представляващ УПИ ІІІ в кв.70 по плана на гр.Поморие по реда на чл. 65 от ЗОС. Срещу решението по жалба на „Хоризонт” АД-Поморие е образувано адм.дело №1781/2012 г. пред Адм. съд Бургас, който с определение оставя жалбата без разглеждане. Определението е обжалвано пред ВАС и потвърдено с определение №456/11.01.13 г.

В изпълнение на решение №300, Кмета на Община Поморие е издал заповед №РД-16-328/22.04.2013 г.за изземване на горецитирания имот по реда на чл. 65 от ЗОС, като фактическото изземване е извършено на 08.05.2013 г. На основание чл. 65 ал.4 от ЗОС, заповедта за изземване е обжалвана пред Адм. съд Бургас и към момента е налице висящо производство. Липсват данни за допуснато от съда спиране на изпълнението на административния акт.  

Следователно от изложеното в докладната записка се налага извода, че към момента на приемане на настоящото решение №664, липсва валидно правоотношение между Община Поморие и „Хоризонт” АД, което да бъде анексирано с допълнително споразумение. Със сключването на допълнително споразумение, страните на практика преуреждат съществени елементи на договор за наем, който вече е прекратен.

Безспорно прекратяването на договора за наем се явява преюдициално за издаването на заповедта за изземване на имота ( предмет на договора от 18.05.2001 г.). По силата на чл. 65 ал.1 от ЗОС заповеди за изземване се издават при кумулативното наличие на следните предпоставки: да се касае за общински имот и същият да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала.        В настоящия случай и до установяване на противното от съда, се приема че към момента на издаване на заповедта всички законови предпоставки са били налице. След прекратяването на договора за наем липсва правно основание, което да обективира правото на «Хоризонт» АД-Поморие за държането на общинския имот.

Всички последващи претенции от страна на дружеството за извършени подобрения в имота, биха могли да бъдат предмет на отделно исково производство, а не уредени посредством подписването на споразумение към несъществуващо правоотношение.

В допълнение следва да се отбележи, че за Общината не е предвидена законова възможност за удължаване срока на договор на вече погасено договорно отношение за управление с  недвижим имот – общинска собственост, с цел уреждане на възникнали договорни задължения. Способите за управление на общинската собственост са лимитативно уредени в ЗОС и всяко отклоняване от тях е основание за незаконосъобразност на решението.

С оглед горното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ, приетото по т.58 на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол №26/21.06.13 г., решение №664, с което:

„На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие дава съгласие да се сключи споразумение между Община Поморие и „Хоризонт” АД – Поморие към договор за наем с вх.рег.№93-00-74/18.05.2001 г., нотариално заверен и вписан вх.рег.№424/18.05.2001 г., №111, т.І на СВ – Поморие, съгласно което

1. Страните приемат оценката, изготвена от инж. Ст. Илчев – лицензиран оценител, съгласно която общата стойност на инвестициите, направени от дружеството към м.май 2013 г. е в размер на 99085 лв. без ДДС

2. Община Поморие предоставя на „Хоризонт” АД – Поморие за временно и възмездно ползване имота, предмет на договор за наем с вх.рег.№ 93-00-74/18.05.2001 г., нотариално заверен и вписан вх.рег.№424/18.05.2001 г., №111, т.І на СВ – Поморие, представляващ 300 кв.м. от парцел ІІІ, кв. 70 по плана на гр.Поморие /ПИ с идентификатор №57491.502.255 по КККР на гр. Поморие, на площ от 1569 кв.м. актуван с АПОС №5273/22.06.2012 г./ за срок до пълното припокриване на инвестициите с наема, съгласно Тарифата, определена от Общински съвет – Поморие, като за периода от 1-ви май до 30-ти септември се заплаща наем за 300 кв.м., а за останалия период от 30-ти септември до 1-ви май се заплаща наем за 30 кв.м. 

3. „Хоризонт” АД – Поморие няма право да извършва допълнителни подобрения без изрично писмено съгласие на Община Поморие като при извършване на такива те остават за сметка на дружеството. След припокриване на инвестициите и приключване на действието на споразумението, всички подобрения остават собственост на Община Поморие.

4. Всички разходи във връзка с ползването на имота, направени от дружеството, извън сумата по ал.1, са за сметка на дружеството и няма да се приспадат от наема.

5. При предвидени мероприятия на Общината, дружеството е длъжно да осигури възможност за провеждането им.

6. Дружеството се задължава в срок от 3 дни от подписване на споразумението да оттегли жалбата си срещу заповедта за изземване на имота и да поиска прекратяване на адм. дело №1165/2013 г. на БАдмС.

Възлага на Кмета да подпише споразумението с дружеството, след влизане на решението в сила.”

Оспорването спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл. 32 ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд – Бургас.

Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет Поморие и Кмета на община Поморие.

 

 

  

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 16 юли 2013 00:00 горе назад 2318