Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-71/15.07.2013 година

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-71

 

Бургас   15. 07. 2013 год.

 

На свое заседание проведено на 20 май 2013 г. и отразено в Протокол № 22, Общински съвет Приморско, е приел решение №313 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182/24.09.1996г.
Общински съвет Приморско РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Приморско“.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Приморско с докладна записка вх.№148/08.04.2013 г. от д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско и е прието с 13 гласа - „за”, “против” - 0 и “въздържали се” - 0 от общо 13 гласували общински съветника. 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 отЗакона за администрацията/ЗА/ е установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради което със Заповед № РД-09-51/4.06.2013г. на Областен управител на област Бургас е върнато на общински съвет Приморско за преразглеждане.
С докладна записка вх. № 225/10.06.2013г., от председателя на обС Приморско, г-жа М. Барцулева е внесено предложение до общинския съвет да бъде преразгледано решение № 313/20.05.2013г.
На заседание, проведено на 27.06.2013г., отразено в Протокол № 24, входиран в Областна администрация Бургас с рег. № 61-00-112/4.07.2013г., с 10 гласа „за”, „против” – 0, „въздържал се” - 1 от общо 13 общински съветника, ОбС Приморско приема решение № 352, със следния текст:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 вр. Ал. 7 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.09.1996г., Общински съвет реши:
Приема отново свое Решение № 313/20.05.2013г., прието с Протокол № 22/20.05.2013г.”
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/ бе установено, че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради следните съображения:
 
Подробни мотиви за незаконосъобразност, послужили като основание за връщане на решение № 313 и изложени в Заповед № РД-09-51/4.06.2013г. са относими и към решение № 352/27.062013г., което на практика потвърждава Решение № 313.
Видно от приложения към предложението за изменение на Наредбата текст е, че се предлага създаването на глава «осма» с чл. 64а-чл. 64г. Предвидени са забранителни норми, касаещи поведението на посетителите на плажа, техни действия, а така също и опазване чистотата на крайбрежната плажна ивица.
Следва да се отбележи, че въведените забрани са регламентирани в нормативни актове от по-висока степен (Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Наредбата)), поради което въздигането им в административни нарушения в акт от по-ниска степен, каквато е Наредбата на община Приморско е недопустимо.”
Установено е дублиране в правната уредба на следните забранителни текстове:
  • чл. 64а, ал. 1, т. 2 – „Забранява се къпането в района на пристана” с чл. 26, т. 1 от Наредбата – „Посетителите на водните площи са длъжни: 1. да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени водни площи;
  • чл. 64а, ал. 1, т. 3 – „Забранява се ограждането на плажа и въвеждането на входни такси” – регламентиранов чл. 10, ал. 2 и чл. 24 от ЗУЧК:
- В зона "А" се забраняват:
2. строителството на плътни огради;
3. поставянето на заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп до обектите по чл. 6, ал. 4 и 5, освен в случаите по чл. 4, ал. 3
- „Физическо лице, което ограничава свободния достъп до морски плаж или определя такси за това, се наказва с глоба.....”
  • чл. 64а, ал. 1, т. 6 – „Забранява се вземане на пясък от плажните ивици на територията на община Приморско” – регламентирано в чл. 24а от ЗУЧК За добив на пясък от морските плажове и пясъчните дюни физическите лица се наказват с глоба......”
  • чл. 64а, ал. 1, т. 7 – „Забранява се къпане в морето на деца под 10 години, без придружител или друг организиран надзор” – регламентирано в чл. 21, т. 5, чл. 26, т. 12 от Наредбата:
-  „Водният спасител има следните задължения:
5. не допуска плуването на лица зад ограничителните плаващи знаци и къпането на деца под 10-годишна възраст без придружител;
- Чл. 26. Посетителите на водните площи са длъжни:
12. да не допускат къпане в охраняеми водни площи на деца под 10-годишна възраст без придружител.
  • Чл. 64а, ал. 1, т. 8 – „Забранява се поставянето и изграждането на съоръжения без разрешение на община Приморско” – регламентирано в Закона за устройство на територията;
  • Чл. 64а, ал. 1, т. 9 – „Забранява се паркирането в това число и на АТВ, велосипеди, каруци и други по плажни ивици, пясъчни дюни и защитени територии” – регламентирано в чл. 26, т. 10 от наредбата:
- „Чл. 26. Посетителите на водните площи са длъжни:
10. да паркират превозните средства само на определените за това места и да не ги мият в къпалните места или в близост до тях;
  • Чл. 64б, ал. 1, т. 1 – „Гражданите се задължават да пазят чистотата по плажовете” – регламентирано в чл. 26, т. 9 от Наредбата:
- Чл. 26. Посетителите на водните площи са длъжни:
9. да не замърсяват водата и крайбрежните площи;
  • Чл. 64б, ал. 1, т. 2 и 3 – „Гражданите се задължават т. 2 – да спазват дадените указания за къпане в морето /под формата на табели, указания на спасителите и др./ и т. 3 Да не пречат на работата на спасителите” – регламентирано в чл. 26, т. 11 от Наредбата:
- Чл. 26. Посетителите на водните площи са длъжни:
11. да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции;
В посочените случаи би могло да се достигне до двукратно санкциониране на нарушителя, веднъж по Закона или Наредбата за водноспасителната дейност, веднъж по Наредбата за обществения ред. Аргумент в този смисъл може да се извлече от чл. 10 от Закона за нормативните актове - Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен.
До подобен извод води и чл. 8 от ЗНА - общинския съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Със Заповед № РД-09-51/4.06.2013г., с която първоначално е установена незаконосъобразност на посочените текстове, е дадена препоръка общинския съвет да разгледа всяка една от забраните, въведени с решение № 313 като установи действията – предмет на уредба в нормативните актове от по-горна степен и да прецизира (редуцира) въведените забранителни норми само до тези, неуредени в други нормативни актове.
Видно от решение № 352, решение № 313, е преразгледано, но е потвърдено в същия вид и съдържание.
Предвид гореизложеното и с оглед своевременното отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.32, ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от ЗМСМА

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            ОСПОРВАМ  приетото на 24-то заседание на Общински съвет Приморско, проведено на 27.06.13 г., решение №352, със следното съдържание:

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 вр. Ал. 7 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.09.1996г., Общински съвет реши:
Приема отново свое Решение № 313/20.05.2013г., прието с Протокол № 22/20.05.2013г.”
ОСПОРВАМ  приетото на 22-ро заседание на Общински съвет Приморско, проведено на 20.05.2013 г., решение №313 със следното съдържание:
“ На основание чл.21 ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26 и чл. 27 от наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182/24.09.1996г.
Общински съвет Приморско РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Приморско“.
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Приморско и Кмета на Община Приморско.
Настоящата заповед спира изпълнението на решенията.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.
                         Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Приморско и Кмета на Община Приморско.           

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 16 юли 2013 00:00 горе назад 2038