Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-69/12.07.2013 година

З А П О В Е Д
 
№ РД – 09 - 69
 
Бургас  12. 07. 2013 год.

 

На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013 год., Общински съвет Поморие, по т.25 от дневния ред е приел решение №630, с което на основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 35 и чл. 63 ал.1, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

 

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5365/29.01.2013 г.

Гр. Поморие, м. „Кротиря”,

ПИ 57491.16.647

Мочурище

12000,00 лв.

 

Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие  с докладна записка вх.№ОС – 373/28.05.2013 г. на Кмета на община Поморие и е прието с 20 гласа „за” от общо 20 присъствали общински съветника.

При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Допустимостта на административния контрол върху решенията на общинския съвет произтича пряко от разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от Закона за общинска собственост/изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г./, съгласно който “актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен или друг характер/.

Като доказателство за притежаваното от Общината право на собственост върху имота са представени АЧОС №5365/29.01.2013 г. и скица № 49388/12.12.2013 год. на СГКК – Бургас, с отбелязване върху нея на начин на трайно ползване на имота -„мочурище”.

Видно от т.16 на Класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти, представляващ неразделна част от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри -  „мочурищата”  попадат в раздела – Поземлени имоти за водни течения и съоръжения.

            Липсата на легална дефиниция за „мочурище” в Закона за водите (ЗВ), налага необходимостта от прилагане на научното му определение формулиращо го като: тип воден ландшафт, зает от плитка вода и ниска растителност (блато). Приравняването на мочурищата на блата, автоматично води до приложение на чл.19 ал.1, т.1 от ЗВ: «Публична общинска собственост са: 1. водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл.11.»

            Следователно, обекта на решението по смисъла на Закона за водите е публична общинска собственост, поради което продажбата му като частна общинска собственост е недопустима. 

            Наличието на цитираната по-горе норма, удостоверяваща публичния характер на имота, препятства възможността на Общинския съвет да приема решение за разпореждане с него поради забраната, установена в чл. 7, ал.2 от ЗОС, съгласно която “Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, както и да се включват в имуществото на търговските дружества”.

Приемайки решение за разпореждане в нарушение на законовата забрана визирана в чл. 7 ал.2, Общински съвет Поморие е постановил едно незаконосъобразно решение.

С оглед горното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ, приетото по т.25 на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол №26/21.06.13 г., решение №630, с което:

На основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 35 и чл. 63 ал.1, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Поморие, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

 

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5365/29.01.2013 г.

Гр. Поморие, м. „Кротиря”,

ПИ 57491.16.647

Мочурище

12000,00 лв.

 

Оспорването спира изпълнението на решението.

В съответствие с чл. 32 ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд – Бургас.

Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет Поморие и Кмета на община Поморие.

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/ : не се чете

Областен управител на област Бургас

 

 

 

Добавено : вторник, 16 юли 2013 00:00 горе назад 1802