Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-68/12.07.2013 година

З А П О В Е Д
 
№ РД – 09 - 68
 
Бургас 12.07.2013 год.

 

 

На свое заседание, проведено на 21.06.2013 г., отразено в протокол №26, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-108/28.06.2013 год., Общински съвет Поморие, по т.1 от дневния ред е приел решение №606, с което на основание чл. 21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 19а от ЗСПЗЗ е дал съгласие да бъдат обезщетени правоимащи (изчерпателно изброени в решението), на основание съдебни решения, съгласно протокол №2/03.04.2013 г. на Комисията по законност и обществен ред и Комисията по устройство на територията, строителство и околна среда и общинска собственост и представили оригиналите си от съдебни решения.
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Поморие  с докладна записка вх.№131/04.01.2012 г. на Началника ОСЗ и е прието с 21 гласа „за” от общо 21 присъствали общински съветника.
При извършена проверка за законосъобразност на основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията (ЗА) бе установено, че цитираното решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в следната част:
-          по т.ІV, с която е дадено съгласие да бъдат обезщетени  наследниците на Христо Иванов Георгиев с 11.000/16.190 дка ид. части от земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище, мера”, съставляваща ПИ с идентификатор №57491.10.411 в местността „Голям герен” в землището на гр. Поморие;
-          по т.V, подточка 1, с която се дава съгласие наследниците на Султана Атанасова Илчева да бъдат обезщетени със земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище, мера”, съставляваща ПИ №143006, ІV-та категория земя, с площ 31.8722 дка в местността „Реката”, в землището на с. Медово, община Поморие;
-          и по т.VІІ, подточка 3, с която се дава съгласие наследниците на Петър Душев Дойчев да бъдат обезщетени със земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставена нива”, съставляваща ПИ №001883, ІХ –та категория земеделска земя, на площ 5.831 дка в местността „Доброван” в землището на с. Бата, община Поморие.
От представените като неразделна част от предложението за решение материали – скици с №14213/10.04.2013г. на СГКК-Бургас, №К02438/22.04.2013 г. и №К02915/22.04.2013 г. на ОС „Земеделие” гр. Поморие и от начина на изписване на диспозитива на решение №606 е видно следното:
-          Имот с идентификатор №57491.10.411, предмет на решението по т.ІV (скица с №14213/10.04.2013 г. на СГКК-Бургас) представлява земеделска земя с площ 16190 кв.м., находяща се в местността „Голям герен” в землището на гр. Поморие и е с начин на трайно ползване „мочурище”;
-          Имот с идентификатор №143006, предоставен за обезщетение по т.V, подт.1 от решението (скица №К02438/22.04.2013 г. на ОСЗ – Поморие) представлява ІV-та категория земя, с площ 31.8722 дка, находяща се в местността „Реката”, в землището на с. Медово, община Поморие и е с начин на трайно ползване „пасище, мера”;
-          Имот с идентификатор №001883, предмет на решението в частта му по т.VІІ, подт.3 (скица №К02915/22.04.2013 г. на ОС „Земеделие” гр. Поморие), ІХ-та категория зем. земя с площ 5.831 дка, в местността „Доброван”, в землището на с. Бата, начин на трайно ползване „изоставена нива– публична общинска собственост, предвид обстоятелството, че попада в защитена територия.
По своята правна същност настоящото решение има отчуждителен характер, тъй като с приемането му се транслира собствеността от собственост на общината в такава на трети лица – правоимащи по силата на съдебни решения или решения на ОСЗ, т.е представлява действие по разпореждане с недвижими имоти общинска собственост и като такова и на основание чл.8 ал.11 от ЗОС, подлежи на контрол за законосъобразност от страна на Областния управител по реда на 31 ал.1, т.5 от ЗА, във вр. с чл. 45 ал.4 от ЗМСМА.
Действително Общинския съвет е конституционно прогласен орган на местното самоуправление в общината, на когото принадлежи делегираната от закона власт да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост.
За да бъде гарантирано законосъобразното упражняване на правомощия предоставени със закон на общинския съвет при действия по разпореждане с общинска собственост, решенията следва да са съобразени с норми от публичен ред, да се вземат в рамките на компетентността на органа и при спазване на съответните процедурни правила.
            В конкретния случай, от приложените към докладната записка за приемане на решението доказателства, безспорно се установява публичния характер на имотите, а именно:
            1. Видно от представената скица с №14213/10.04.2013г. на СГКК-Бургас имот с идентификатор №57491.10.411, (посочен в диспозитива на решението като „пасище, мера”), представлява земеделска земя с площ 16190 кв.м., находяща се в местността „Голям герен” в землището на гр. Поморие, с начин на трайно ползване - „мочурище”.
Липсата на легална дефиниция за мочурище води до необходимостта от прилагане на научното му определение формулиращо го като: тип воден ландшафт, зает от плитка вода и ниска растителност (блато). Приравняването на мочурищата на блата, автоматично води до приложение на нормите на специалния Закон за водите. Съгласно чл. 19 ал.1, т.1 от ЗВ: «Публична общинска собственост са: 1. водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл.11.»
            2. Публичния характер на имот с идентификатор: 143006 (пасище, мера) представляващ ІV-та категория земя, с площ 31.8722 дка, находяща се в местността „Реката”, в землището на с. Медово, община Поморие, произтича от законовата разпоредба на чл.25 ал.1, изречение второ от ЗСПЗЗ. Съгласно цитираната норма: „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи”. В настоящия случай няма данни  за промяна в предназначението на имота, поради което се приема за установен неговия публичен характер.
            3. Местоположението на третия имот, с идентификатор №001883, ІХ-та категория зем. земя с площ 5.831 дка, в местността „Доброван”, в землището на с. Бата, е определящо за публичния му характер. Видно от приложената скица №К02915/22.04.2013 г. на ОС „Земеделие” гр. Поморие, същия попада в защитена територия.
Правната уредба на защитените територии се съдържа в Закона за защитените територии, който се явява специален спрямо Закона за общинската собственост. В чл.10 ал.1  от ЗЗТ изрично е уредено: „Собствеността на държавата, която не е изключителна държавна собственост, и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична”.
            Наличието на цитираните по-горе императивни норми, удостоверяващи по безспорен начин публичния характер на изброените имоти, препятстват възможността на Общинския съвет да приема решение, с което да предостави на трети лица, по предложение на ОС „Земеделие” - Поморие като обезщетение земи - определени със закон като имоти публична общинска собственост.
            Следователно, след като е нарушил забраната, установена в чл. 7, ал.2 от ЗОС, съгласно която “Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, както и да се включват в имуществото на търговските дружества”, Общински съвет Поморие е постановил едно незаконосъобразно решение.
С оглед горното и на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОСПОРВАМ, приетото на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в протокол №26/21.06.13 г., решение №606, в частта му както следва:

-          по т.ІV, с която е дадено съгласие да бъдат обезщетени  наследниците на Христо Иванов Георгиев с 11.000/16.190 дка ид. части от земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище, мера”, съставляваща ПИ с идентификатор №57491.10.411 в местността „Голям герен” в землището на гр. Поморие;
-          по т.V, подточка 1, с която се дава съгласие наследниците на Султана Атанасова Илчева да бъдат обезщетени със земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище, мера”, съставляваща ПИ №143006, ІV-та категория земя, с площ 31.8722 дка в местността „Реката”, в землището на с. Медово, община Поморие;
-          и по т.VІІ, подточка 3, с която се дава съгласие наследниците на Петър Душев Дойчев да бъдат обезщетени със земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставена нива”, съставляваща ПИ №001883, ІХ –та категория земеделска земя, на площ 5.831 дка в местността „Доброван” в землището на с. Бата, община Поморие.
Оспорването спира изпълнението на решението в цитираната част.
В съответствие с чл. 32 ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд – Бургас.
Препис от заповедта ми да се връчи на Председателя на Общински съвет Поморие и Кмета на община Поморие.

 

 

 

 

 

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/: не се чете

 Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 16 юли 2013 00:00 горе назад 2040