Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-65/12.07.2013 година

З А П О В Е Д

  № РД -09-65
          Бургас  12    юли    2013 год.

 

 

 

 

 

На свое заседание, проведено на 20.06.2013 г., отразено в протокол № 21 , Общински съвет – Айтос  по т.  4 от дневния ред е приел решение № 333, със следния текст :
 
„В изпълнение на свое Решение № 162/26.07.2012 год., обективирано в Протокол № 10 , като съобрази Заповед № РД-08-545/04.06.2013 год. на Кмета на община Айтос за продължаване на подготвителните действия, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и  чл.17 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите:
ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните условия:
І. Предмет и обект на концесията – „Управление и поддържане на Язовир „Боаза – 1”, с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка поляна, община Айтос, съставляващ имот с № 000006, ЕКАТЕ 46440, при граници: имоти № 000031, 000005,000003,000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 244/05.04.1999 год.”
ІІ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ХVІІІ. Общински съвет Айтос възлага на кмета на община Айтос да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир „Боаза – 1”, с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка поляна, община Айтос, съставляващ имот с № 000006, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 244/05.04.1999 год., съгласно изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане  на Закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад и проект за решение за определяне на концесионер.”
 
Предложението за решение е внесено в деловодството на Общински съвет Айтос  с докладна записка вх.№ ОбС- 231/11.06.2013 г. от Васил Едрев – кмет на Община  Айтос.
  Общинският съвет е извършил гласуване на предложението за решение с 23 гласа “за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от гласували 23 общински съветници.
 
При извършена проверка за законосъобразност на цитираното решение на основание чл.31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията/ЗА/, се констатира, че приетото решение е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Допустимостта на административния контрол върху решенията на общинския съвет произтича пряко от разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от Закона за общинска собственост/изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г./, съгласно който “актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация”. Това правомощие е предоставено на областния управител със закон и не е обвързано от вида /индивидуален, общ или нормативен акт/, както и предмета на акта /акт с гражданскоправен или друг характер/. От друга страна областният управител разполага с правомощията, визирани в чл. 32 отЗакона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 отЗМСМА - да връща на съответния ОС за ново обсъждане или да спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и да отнася споровете за законосъобразността им пред съда.
С така приетото решение ОбС Айтос е упражнил правомощията си на управление и разпореждане с общинско имущество, а именноУправление и поддържане на Язовир „Боаза – 1”, с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка поляна, община Айтос, съставляващ имот с № 000006, ЕКАТЕ 46440, при граници: имоти № 000031, 000005,000003,000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 244/05.04.1999 год.”
Цитираното Решение № 333 по Протокол № 21/20.06.2013 г. на ОбС Айтос е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решението е прието и на основание разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗКонцесиите, съгласно който за концесиите, предоставяни по реда на този закон, концедент е общинският съвет - за обектите - общинска собственост. Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗКонц, подготвителните действия и внасянето на предложение за предоставяне на концесия за обект - общинска собственост, наричана по-нататък "общинска концесия", се осъществяват от кмета на съответната община. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКонцесиите, в резултат на извършените подготвителни действия органът по чл. 19, ал. 1 - 3 прави мотивирано предложение пред концедента за откриване на процедура за предоставяне на концесия. Съгласно чл. 39, ал. 1 от същия закон, въз основа на предложението по чл. 38, ал. 1 /за откриване на процедура за предоставяне на концесия/ концедентът приема решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
В административното производство по приемане на процесното решение са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и процедурата предвидена в ЗКонцесиите и ППЗКонцесиите за приемане на решения на за откриване на процедура за предоставяне на концесия за имоти - общинска собственост.
Така приетото решение на ОбС Айтос е прието в нарушение на изискването на чл 103 от ЗКонцесиите. В Глава 13 - Съгласуване и контрол от ЗКонцесиите е предвидено предварително съгласуване на проекторешенията за откриване на процедура по предоставяне на концесия с редица министерства и ведомства, в зависимост от характера на обекта на концесия. Съгласно чл. 102 от ЗКонцесиите, общ контрол по изпълнението на закона, включително последващ контрол по провеждане на процедурите за предоставяне на концесии, се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в съответствие с тяхната компетентност. Съгласно приложимия в настоящия случай чл. 103, т.2 от ЗКонцесиите- Органите по чл. 19, т.е. Кметът на общината, изпраща за становище преди внасянето им за разглеждане от концедента, проектите на решения на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и проектите на решения за техните изменения и/или допълнения - на областния управител, както и на Министъра на отбраната, Министъра на вътрешните работи, Министъра на околната среда и водите, Министъра на културата и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от ЗКонц.
В чл. 12, ал. 1 от ЗКонцесиите е предвидено, че при предоставянето и изпълнението на концесията се спазват и изискванията на законите, регламентиращи дейностите, свързани със съответния обект на концесията. В ал. 2 от чл. 12 от ЗКонцесиите е постановено, че не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
Съгласно предвидената в ЗКонцесиите процедура, се изисква предварително съгласуване на проекторешенията за предоставяне на концесии и становище от съответните ведомства относно спазване на изискванията на чл. 12 от ЗКонцесиите преди приемане на решението за откриване на процедурите.
Предвидената в ЗКонцесиите процедура по предварително съгласуване е детайлизирана в чл. 16 от ППЗКонцесиите - в ал. 1 от който е предвидено, че органът по чл. 6, ал. 1 - в случая Кметът на общината, изпраща за становище на съответните органи по чл. 103 от ЗКонцесиите, проекта на доклад с мотивираното предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;  проекта на решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, и  обосновката на концесията без концесионните анализи към нея.
Съгласуването на общинските и обществените концесии се извършва в срок, определен от съответния орган по чл. 6, ал. 1, но не по-малък от 10 дни. Съгласувателните становища съдържат коментар относно обосноваността, законосъобразността и целесъобразността на проекта за решение, а при необходимост - и мотивирани предложения за изменения или допълнения на изпратените за съгласуване материали.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА общинският съвет взема решение за управление и разпореждане с общинското имущество, като определя и конкретните правомощия на кмета на общината. Обстоятелството, че законодателят е уредил начините и редът, по които може да се извърши разпореждането с общинското имущество е доказателство, че органът на местното самоуправление, какъвто е общинският съвет, може да вземе това си решение единствено при спазване на нормативните /законови и подзаконови/ изисквания, уреждащи тази материя. Решението за разпореждане по правната си същност е властническо волеизявление, което трябва да бъде законосъобразно, поради изискването на законодателя за съответствието му с правните норми, уреждащи неговото прилагане. Изискванията предвидени в ЗКонцесиите и в ППЗКонцесиите са императивни и спазването им обуславя законосъобразността на актовете за разпореждане, в случая предоставяне на концесия на имот общинска собственост.
Не са представени доказателства за спазване на процедурата разписана в ЗКонцесиите и в ППЗКонцесиите. В материалите по приемане на решението липсват съгласувателни становища на посочените в чл. 103 от ЗК органи. Доказателство за това е и факта, че с писмо наш вх. № 08-00-696/04.07.2013 год. кмета на община Айтос е отправил искане до Областен управител Бургас за изразяване на съгласувателно становище на проект за решение и обосновката на концесия за услуга с предмет „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк”, с площ от 39,703 дка, находящ се в землището на гр. Айтос, община Айтос.
 
Предвид горните съображения, считам, че при приемане на Решение № 333 по Протокол № 21/20.06.2013 г. на ОбС Айтос са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които го опорочават, и са основание за неговата отмяна.
Като взех предвид горното и на основание чл.32 ал.2 отЗакона за администрациятавъв връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

 

 

                                 ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

ОСПОРВАМ  приетото по точка 4 от дневния ред на заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 20.06.2013 г., отразено в Протокол № 21, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-100(1)/28.06.2013 г., решение № 333, със следното съдържание:
 
„В изпълнение на свое Решение № 162/26.07.2012 год., обективирано в Протокол № 10 , като съобрази Заповед № РД-08-545/04.06.2013 год. на Кмета на община Айтос за продължаване на подготвителните действия, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1, т.2, чл.15а, ал.1, т.2, чл.17, ал.1, т.2, чл.38 и чл.39 от Закона за концесиите и  чл.17 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите:
ОТКРИВА процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите при следните условия:
І. Предмет и обект на концесията – „Управление и поддържане на Язовир „Боаза – 1”, с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка поляна, община Айтос, съставляващ имот с № 000006, ЕКАТЕ 46440, при граници: имоти № 000031, 000005,000003,000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 244/05.04.1999 год.”
ІІ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ХVІІІ. Общински съвет Айтос възлага на кмета на община Айтос да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир „Боаза – 1”, с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка поляна, община Айтос, съставляващ имот с № 000006, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 244/05.04.1999 год., съгласно изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане  на Закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад и проект за решение за определяне на концесионер.”
 
Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет – Айтос и Кмета на Община Айтос.
Настоящата заповед спира изпълнението на решението.
В съответствие с чл.32, ал.2 от ЗА да се сезира Административен съд-Бургас.
            Препис от заповедта ми да бъде връчена на Председателя на Общински съвет Айтос и Кмета на Община Айтос.
                
 

 

 

 

 ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 16 юли 2013 00:00 горе назад 2094