Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-57/14.06.2013 година

З А П О В Е Д

 № РД – 09- 57

  Бургас   14.06. 2013 год.

 

 

 

 

Със Заповед № РД-09-53/10.06.2013г. на Областен управител на област Бургас е върнато за ново разглеждане Решение,  гласувано по т.9 от дневния ред на Общински съвет Карнобат, прието на 18-то заседание, проведено на 22.05.2013г.

С писмо (изх.№ 06-00-106/14.06.2013 год.) наш. Вх. № 08-00-628/14.06.2013 год. на Жельо Георгиев – за кмет на община Карнобат (зап.за заместване № РД-416/06.06.2013год.) моли за отмяна на цитираната заповед, като подробно излага съображенията си за това, а именно изготвянето на нова пазарна оценка от независим оценител.

Като разгледах по същество писмото, констатирах следното:

Съгласно изготвената нова пазарна оценка на втори етаж на масивна сграда (бивше общежитие на общинската строителна фирма „Маркели”), със застроена площ 210,00 кв.м., строен през 1960 год., заедно с припадащите се идеални части на сградата и от правото на строеж върху общински имот, съставляващ поземлен имат № 1502, целия с площ 205 кв.м., който заедно с поземлен имот № 1500 и № 3559 образуват УПИ І – 1500,1502,3559 от кв. 124 по плана на гр. Карнобат, целия с площ от 699 кв.м., отреден за жилищно застрояване, актуван с АЧОС № 9/18.06.1997 год., крайната оценка на имота, определена от независим  лицензиран оценител е определена в размер на 49123,00 лева (четиридесет и девет хиляди сто двадесет и три лева).

Съществени аргументи, изложени от лицензираният оценител са лошото състояние на имота и обстоятелството, че на предходни процедури през 2008 г и 2010 год. не са се явили кандидати.

Според становището на общинска администрация Карнобат, това е последен шанс за продажба на имота, тъй като без спешни действия по ремонта  и реконструкцията му, същият ще продължава да се руши, няма да може да се поправи и заздрави и ще бъде освидетелстван като негоден за обитаване.

Решението е върнато за ново разглеждане по съображения, че ОбС Карнобат е нарушил пряко нормата на чл.41, ал.2 от ЗОС, като е намалил определената от лицензиран оценител стойност на имота – 52 013лв. Към горецитираното писмо е приложена актуализирана пазарна оценка от м. май 2013г. с определена стойност за имота 49123лв.

Данъчната оценка е 49 738,50лв.

 

Като взех предвид,че констатирания с моя Заповед № РД-09-53/10.06.2013г. порок е отстранен и на основание чл.32 от Закона за администрацията във връзка с чл.156 ал.1 от АПК

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОТМЕНЯМ Заповед РД-09-53/10.06.2013 г. на Областен управител на област Бургас, с която е върнато за ново разглеждане Решение,  гласувано по т.9 от дневния ред на Общински съвет Карнобат, прието на 18-то заседание, проведено на 22.05.2013г.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на кмета на община Карнобат и Председателят на Общински съвет Карнобат за сведение.

 

 

 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА  /п/ не се чете

ВрИД Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 17 юни 2013 00:00 горе назад 1497