Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Консултации относно определянето на състава и ръководството на комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК

№ 91-16-2

22 април 2013 год.

           

           

ДО ПП „ГЕРБ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ

1414, ГР. СОФИЯ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1 

НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 16 И 17

факс: 02/ 490 09 51

 

ДО „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

ГР. СОФИЯ

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. "ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382

факс: 02/ 981 21 85

 

ДО ПП „ДПС“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЮТВИ МЕСТАН

1000, ГР. СОФИЯ

БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А

факс: 02/ 811 44 46

 

ДО „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ МАРТИН ДИМИТРОВ И ИВАН КОСТОВ

ЕДНОВРЕМЕННО ДО:

1. ЗА МАРТИН ДИМИТРОВ

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 17,ЕТ.1, АП.2

Факс

2. ЗА ИВАН КОСТОВ

1000 гр. СОФИЯ

БУЛ. „ВИТОША” № 18 (ВХОД ОТ УЛ. „КЪРНИГРАДСКА”)

Факс 02/400 99 48

ДО ПП „АТАКА“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛЕН СИДЕРОВ

1000, ГР. СОФИЯ,

УЛ. "ВРАБЧА" №1

факс: 02/ 980 94 91

 

ДО ПП „НДСВ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХРИСТИНА ХРИСТОВА

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. "ВРАБЧА" № 23

факс: 02/ 921 81 65

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

         Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 12.05.2013 год., на основание чл. 34, 35, във връзка с  чл. 233, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 2452-НС от 19.04.2013 год. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултации относно определянето на състава и ръководството на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Бургас, ще се проведат на  24 април 2013 г. от 16.00 часа  в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.

            Право на участие в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК имат представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание към 13 март 2013 г. и партията, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

 а) парламентарно представени партии и коалиции:

 - Политическа партия „ГЕРБ";

 - „Коалиция за България";

 - Политическа партия „ДПС";

 - Политическа партия „Атака";

 - „Синята коалиция";

 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".

            В общата бройка на всяка една комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК, посочена в т. 4 от настоящото решение, се включва и по един представител на областна администрация.

            Броят на членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7, включително председател, заместник-председател, секретар за комисията в Бургас е 17 души.

            Съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 7 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 2 членове, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член и 1 представител на областна администрация.

            Представителността в комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е отделна и не повлиява на броя на представителите и съотношението между политическите сили при назначаване на членовете на СИК по реда, посочен в Решение № 2335-НС на ЦИК от 29 март 2013 г.

За участие в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции следва да представят:

а) писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

            б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

            в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;

            г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

За членове на комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са:

 а) български граждани;

 б) навършили 18 години;

 в) не са поставени под запрещение;

 г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

 д) владеят български език.

При изпълнение на функциите си членовете на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат агитация.

Членовете на една и съща комисия по чл. 233, ал. 7 от ИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Мандатът на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответния многомандатен изборен район на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали. Мандатът на комисията приключва със запечатване от нея на помещението по чл. 233, ал. 8 от ИК, в което изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители Запечатването на помещението се извършва с хартиени ленти, подписани от всички присъстващи членове на комисията и подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак.

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси и по факс, както и обявена на страницата на Областна администрация Бургас.

 
               
 
 

                                                               

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/ не се чете

За  Областен управител на област Бургас

(Заповед за заместване №РД-10-71/05.04.13г.

на Областен управител на област Бургас)

Добавено : понеделник, 22 април 2013 00:00 горе назад 2284