Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Kонсултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас

№ 91-16-1

18 март  2013 г.                   

           

ДО ПП „ГЕРБ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ

1414, ГР. СОФИЯ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1 

НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 16 И 17

факс: 02/ 490 09 51

 

ДО „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

ГР. СОФИЯ

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. "ПОЗИТАНО" № 20, П.К. 382

факс: 02/ 981 21 85

 

ДО ПП „ДПС“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛЮТВИ МЕСТАН

1000, ГР. СОФИЯ

БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 45А

факс: 02/ 811 44 46

 

ДО „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“

ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ МАРТИН ДИМИТРОВ И ИВАН КОСТОВ

ЕДНОВРЕМЕННО ДО:

1. ЗА МАРТИН ДИМИТРОВ

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 17,ЕТ.1, АП.2

Факс

2. ЗА ИВАН КОСТОВ

1000 гр. СОФИЯ

БУЛ. „ВИТОША” № 18 (ВХОД ОТ УЛ. „КЪРНИГРАДСКА”)

Факс 02/400 99 48

ДО ПП „АТАКА“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛЕН СИДЕРОВ

1000, ГР. СОФИЯ,

УЛ. "ВРАБЧА" №1

факс: 02/ 980 94 91

 

ДО ПП „НДСВ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХРИСТИНА ХРИСТОВА

1000, ГР. СОФИЯ

УЛ. "ВРАБЧА" № 23

факс: 02/ 921 81 65

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  

            С Указ № 57 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 25/13.03.2013г. е определен 12.05.2013 г. за дата на произвеждане на избори за Народно събрание.
            На основание чл. 27 ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15.03.2013 год. на ЦИК, Ви уведомявам, че консултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас, за произвеждане на избори за Народно събрание, ще се проведат на  21.03.2013 г. от 11.00 часа  в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1.
За участие в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители) или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;
в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители);
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
Политическите партии следва да предложат свои представители за членове на РИК, като броят на членовете на РИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за всеки изборен район, определени с решение №2164-НС/15.03.13 г. на ЦИК за многомандатните изборни райони.
При спазване на горните правила и съгласно Решение №2167-НС от 13.03.2013 год. на ЦИК, съставът на РИК за 2-ри Бургаски изборен район е с общ брой 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП „ГЕРБ” - 8 членове, за „Коалиция за България” - 3 членове, за ПП „ДПС” - 3 членове, за ПП „Атака” - 1 член, за „Синята коалиция” - 1 член, за ПП „НДСВ” – 1 член.
За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) владеят български език;
е) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом).
 На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...” до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
Препоръчително е членовете на РИК  да са юристи.
Не могат да бъдат включвани в състава на РИК:
а) народните представители и членовете на Европейския парламент;
б) министрите или заместник-министрите,
в) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;
г) главните секретари на министерство или областна администрация;
д) секретарите на община или кметство;
е) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;
ж) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;
з) военнослужещите във въоръжените сили;
и) служителите в Министерството на вътрешните работи.
Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси и по факс.
 
 
 
              
                                                               
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ /п/ не се чете
Областен управител на област Бургас
 
 
 
 
 
тц/мт

Добавено : понеделник, 18 март 2013 00:00 горе назад 2437