Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо до Георги Николов

ИЗВЛЕЧЕНИЕ


№ 94-00-85(3)

19.12. 2012 г.

ДО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ГР. БУРГАС, УЛ. „АНГЕЛАРИЙ" № 37


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,


В Областна администрация - Бургас е постъпило Ваше възражение вх. 94-00-85(2)/09.11.2012 г. срещу писмо наш изх. 94-00-85(1)/26.09.2012 г., с което е изпратена по компетентност на община Бургас образуваната по Ваше искане преписка относно поземлен имот с идентификатор 07079.659.316 по КККР на гр. Бургас, одобрени със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК (УПИ XVIII в кв. 5 по ЗРП на кв. „Акациите" от 1994 г., съответно част от УПИ I, УПЙ II и УПИ III в кв. 3 по ЗРП от 1998 г.), с площ от 6219 кв. м., страйно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: спортно игрище, находящ се в гр. Бургас, ул. „Ангеларий".

Добавено : вторник, 08 януари 2013 00:00 горе назад 2441