Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо до „МАВИМЕКС" АД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  556 Kb]

№ 26-00-592
13.11.2012 г.

ДО
„МАВИМЕКС" АД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЕРДИКА",
Ж. К. „БАНИШОРА", УЛ. „СТРАНДЖА" № 132

КОПИЕ ДО
ДП „НАЦИАНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА" № 110, П. К. 1233

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАВРОВ,

В Областна администрация - Бургас е постъпила молба вх. № 55-00-203/11.10.2012 г. от държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" във връзка с държане след отпаднало правно основание на имот - държавна собственост, представляващ открита площ от 80 кв. м., находяща се в района на железопътна гара Владимир Павлов – град Бургас. За имота е налице съставен акт за държавна собственост № 11824/11.04.1995 г., като имотите съгласно опис към същия са включени в баланса на „Железопътно управление" - Пловдив. При извършено преструктуриране в национална компания „Български държавни железници" към настоящия момент имотът е включен в капитала на образуваното през 2002 г. държавно предприятие „НК ЖИ" като правоприемник за съответната част от активите на националната компания. Понастоящем имотът е вписан в баланса на НК „ЖИ" ЖП секция Пловдив.

Към писмото от държавното предприятие е приложено копие от договор за наем, сключен на 07.12.2005 г. между НК „Железопътна инфраструктура" и „МАВИМЕКС" ЕООД като наемател, по силата на който дружеството е получило временното и възмездно ползване върху гореописания имот срещу задължение за заплащане на определена наемна цена.

Приложени са допълнителни споразумения към договора, в които е отразено настъпилото правоприемство на страната на наемателя, удържаван е срокът на договора и е изменяна наемната цена на терена. Към молбата е приложено копие от уведомление изх. № 3828- 1/18.10.2011 г., с което е даден петдневен срок от получаване на същото за заплащане на дължими по договора за наем суми от страна на представляваното от Вас дружество, като е отправено предупреждение, че в случай на неплащане ще бъдат предприети действия по едностранно прекратявнане на договора от страна на наемодателя.

Приложено е копие от уведомление № ЖИ-14-354/20.07.2012 г., с което е прекратено едностранно действието на договора поради неизпълнение на същия от страна на наемателя на обекта и е отправена покана за предаване на същия с приемо-предавателен протокол. Приложени са обратни разписки, удостоверяващи получаването на двете уведомления.

Добавено : сряда, 12 декември 2012 00:00 горе назад 2436