Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо до ЛЮБЕН ЛАМБОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  520 Kb]

№ 94-00-900
13.11.2012 г.

ДО
ЛЮБЕН АСЕНОВ ЛАМБОВ
ГР. БУРГАС, УЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА"
ЖП ФОНДОВО № 33, ЕТ. 3, АП. ДЕСЕН

КОПИЕ ДО
ДП „НАЦИАНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА" № 110, П. К. 1233

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАМБОВ,

В Областна администрация - Бургас е постъпила молба вх. № 55-00-207/24.10.2012 г. От държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" във връзка с държане при отпаднало правно основание на имот - държавна собственост, а именно: апартамент от две стаи, кухня и сервизно помещение с полезна площ от 59 кв. м., представляващ жилище, находящ се на адрес: ул. „Мария Луиза" жп фондово № 33, ет. 3. За имота е налице съставен акт за държавна собственост № 11824/11.04.1995 г., като имотите съгласно опис към същия са включени в баланса на „Железопътно управление" - Пловдив. При извършено преструктуриране в национална компания „Български държавни железници" към настоящия момент имотът е включен в капитала на образуваното през 2002 г. Държавно предприятие „НКЖИ" като правоприемник за съответната част от активите на националната компания. Понастоящем имотът, представляващ блок 33, част от който е ползваният от Вас апартамент, е вписан в баланса на ССТ Пловдив.

Към писмото от предприятието е приложено копие от договор за наем на жилищен имот, сключен на 01.03.2011 г„ между ДП „НКЖИ" и Вас като наемател, по силата на който Вие сте получили временното и възмездно ползване върху гореописания имот въз основа на издадена преди договора настанителна заповед от генералния директор на държавното предприятие.

Добавено : вторник, 11 декември 2012 00:00 горе назад 2092