Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо до „РИНГ П" ЕООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  [PDF -  293 Kb]

№ 26-00-197(6)
24.07.2012 г.

ДО
„РИНГ П" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, 4000,
РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН", БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ",
ПОДЛЕЗ „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ", ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, ЕТ. 1

КОПИЕ ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ГР. ЦАРЕВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖИЕВ,

В отговор на писмо наш изх. № 26-00-197(4)/03.07.2012 г. в Областна администрация - Бургас е постъпило Ваше искане вх. № 26-00-197(5)/13.07.2012 г., с което е отправено предложение да бъде сключен договор за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Делфин", находящ се на около 1,5 км. северозападно от центъра на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, актуван с АИДС № 696/23.07.2002 г., под отлагателно условие, а именно: осигурен пълен и свободен достъп до обекта, без заплащане на допълнителни суми от страна на представляваното от Вас дружество за учредяване право на преминаване до морския плаж или издаване на заповед за прекратяване на тръжната процедура по отдаване под наем на обекта - изключителна държавна собственост, поради пречки за сключване на договор досежно същия и възстановяване на внесения от дружеството депозит за участие в търга.

С оглед аргументите, изложени във Вашето искане, следва да Ви уведомя за настоящото: съгласно приложеното до Вас писмо от кмета на община Царево изрично се предвижда пълна готовност за съдействие от страна на общината за осигуряване достъп до морския плаж, като представляваното от Вас дружество, определено за спечелил търга участник, няма да бъде обременявано със заплащане на допълнителни суми като обезщетение за учредяване право на преминаване през имота, публична общинска собственост. По силата на специалния ЗУЧК е вменено в задължение на кметовете на общини да осигуряват достъп до морските плажове. В тази връзка отново Ви каним в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление да бъдат предприети от Ваша страна надлежни действия по внасяне на дължимите суми на основание заповед № РД-09-22/02.04.2012 г. за определяне спечелил тръжната процедура участник за отдаване под наем на морския плаж, като въз основа на представени от Вас в този срок оригинали на платежните документи ще бъдат предприети последващи действия за сключване на окончателен договор за наем на обекта - изключителна държавна собственост. При неизпълнение от Ваша страна и неплащане в повторно определения срок внесеният от дружеството депозит за участие в търга за отдаване под наем на морския плаж следва да бъде задържан на основание чл. 50, ал. 2 от ППЗДС.

С уважение,

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 14 ноември 2012 00:00 горе назад 2370