Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДО КОСТАДИН КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР КЕХАЙОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 91-94-35(1)
28.09.2012 г.

ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ КЕХАЙОВ И ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕХАЙОВ

ЖК „ТРАКИЯ”, БЛ. № 93, ЕТ. 3, АП. 6
ГР. ПЛОВДИВ
ПК 4000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомявам, че сте в забава по отношение на дължимите от Вас обезщетения, съгласно сключения между Вас и Областния управител на област Бургас Споразумителен протокол № 239 от 20.07.2010 г., по силата на който сте се задължили да заплащате сумата от 66,27 лв. и впоследствие актуализирана с инфлационния индекс на 69,25 лв. (писмо изх. № 91-94-35/08.03.2011 г.) до 10-то число на текущия месец за държането и ползването за жилищни нужди на имот – частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 70,50 кв.м., състоящо се от две стаи, салон, кухня и сервизни помещения, находящо се в гр. Бургас, ул. „Славянска” № 45, етаж първи, актувано с Акт за частна държавна собственост № 4911/23.04.2010 г., съставляващ част от 4/6 ид.части от двуетажна масивна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.611.174.1, цялата застроена на 118кв.м от ПИ с идентификатор 07079.611.174. Имотът, който сте ползвали е предаден на 02.07.2012 г. на служители на Областна администрация – Бургас, като за ползването му са останали неизплатени фактурите за месеците май и юни, както и такса смет за 2011 г. и натрупалите се междувременно лихви за забава, като общо задължението Ви възлиза на 176,38 лв.

Във връзка с всичко описано до тук Ви уведомявам, че следва в срок от 14 дни от получаване на настоящото писмо да заплатите дължимите 176,38 лв.

В случай, че не изпълните указаното и не платите посочената по-горе сума в 14-дневен срок от получаване на настоящото, ще се пристъпи към принудително събиране на дължимото, ведно със законната лихва и разноските по реда на ГПК, което ще увеличи размера на задължението, тъй като за производство се събират допълнително такси, които ще са за Ваша сметка.

С уважение,

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 29 октомври 2012 00:00 горе назад 2235