Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана към "СИРИУС - 95" ООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 531 Kb]
№ 26-00-493
11.09.2012 г.

ДО
"СИРИУС - 95" ООД
ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС" № 8, П. К. 8230

КОПИЕ ДО
РЕКТОРА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН
УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СОФИЯ
БУЛ. "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" № 8
1756, ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

В Областна администрация - Бургас е постъпило писмо вх. № 21-00-8/06.06.2012 г. от ректора на Химикотехнологичния и металургичен университет - гр. София във връзка с държане без правно основание на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление в полза на ХТМУ, описан подробно в акт за публична държавна собственост № 4912/23.04.2010 г., а именно: поземлен имот с идентификатор 51500.510.47 по КККР, с площ от 29 957 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, находящ се в гр. Несебър, местност Акротирия. Имотът е предоставен на основание чл. 15, ал. 3 от ЗДС със заповед № РД-11-55/20.08.2009 г. на МОМН в управление на учебното заведение ведно с построените в рамките на същия сгради.

В посоченото писмо е изложено твърдението, че представляваното от Вас дружество ползва незаконна постройка - склад за строителни материали, заедно с оградена около същата територия с площ от приблизително два декара. Към писмото е приложено и копие от адресирана до Вас покана за преустановяване незаконосъобразното ползване на сградата, разположена в поземления имот, като е изложено и предупреждение, че при липса на надлежно поведение от Ваша страна, ще бъдат сезирани компетентните държавни органи за предприемане на действия по преустановяване ползването на имота.

С писмо изх. № 21-00-8(1)/03.07.2012 г. и писмо изх. № 21-00-8(3)/25.07.2012 г. е поискана допълнителна информация относно проведената между университета и
представляваното от Вас дружество кореспондениция. Като приложения към писмата са изпратени заверено от подателя копие от покана № ПО-14-640/13.06.2011 г., адресирана до представляваното от Вас дружество за освобождаване на завзетия без правно основание имот, както и обратна разписка за доставяне на същата от 27.06.2011 г. Приложен е и снимков материал на построения от дружеството склад и на оградената без правно основание част от имота, предоставен в управление на ХТМУ.

С оглед така представените документи ректорът на университета е отправил искане до Областния управител на област Бургас за издаване на заповед на основание чл. 80 от ЗДС за принудително изземване на имот - държавна собственост, държан без правно основание от „СИРИУС - 95" ООД.

Добавено : понеделник, 08 октомври 2012 00:00 горе назад 2015