Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана към „КД” ЕООД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ [PDF - 104 Kb]
№ 91-97-163/2/
17.08.2012 г.

ДО
„КД” ЕООД
УПРАВИТЕЛ СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9
ГР. БУРГАС

Копие:
СНЦ„Алтернативна енергия”
Председател на УС - Андрей Магриотов Едрев
Гр.Бургас
Ул.”Цар Симеон І” №111, вх.3, ет.2

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕДРЕВ,

Във връзка с продължаващо от Вас държане без правно основание на обект — изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Резово", с обща площ от 708 кв. м. и активна пясъчна площ от 685 кв. м. (ПИ с идентификатор 62459.7134 по КККР на село Резово), заедно с прилежащата му акватория, находящ се в с.Резово, община Царево, област Бургас, актуван с АИДС № 1015/15.09.2007г., Ви уведомявам, ЧЕ ОТКРИВАМ административно производство за изземване на посоченият обект/имот на основание чл.80 от Закона за държавната собственост.

С уведомление изх. № 91-97-163/06.08.2012 г., поради съществено неизпълнение на поети от наемателя задължения, едностранно е прекратено наемното правоотношение, считано от датата на връчване, респ. поставяне на таблото и интернет страницата на администрацията, като е предоставен 7-дневен срок от тази дата за освобождаване на морския плаж и за премахване за сметка на „КД" ЕООД на всички преместваеми обекти, принадлежности, табла, знаци и други предмети от плаж „Резово". Писмото е адресирано до търговеца - наемател и до Андрей Едрев като представител на СНЦ „Алтернативна енергия".

Срокът за доброволно предаване на имота е изтекъл на 14.08.2012 г., като на 15.08.2012 г. е извършена проверка от служители на Областна администрация - Бургас във връзка с освобождаване на същия. На проверката е присъствал Андрей Магриотов Едрев, който е отказал да освободи плажа, изявявайки желание да го направи едва към 17.09 на настоящата година. Установено е, че и по времето на проверката преместваемият обект продължава да функционира.

Държането на морският плаж „Резово" от Ваша страна не е на валидно правно основание, поради което следва да се проведе административно производство за изземването му, което да приключи с издаване на заповед с насрочване на дата за изземване на основание чл.80 от Закона за държавната собственост, съобщена освен чрез отправяне на писмено съобщение, така и чрез поставяне на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Бургас, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, залепване на адресите на управление на юридическите лица, по електронна поща и/или друг обичаен начин.

В срок до 17.30 ч. на 20.08.2012г. можете на основание чл.34 ал.з от АПК да представите обяснения или възражения в Областна администрация по повод откритото производство, съответно да изразите становище по събраните доказателства и да сочите и представяте допълнителни такива.

Разполагате с възможност да се запознаете с образуваната преписка, да преглеждате документите по преписката, както и да правите бележки и извадки по време на работните дни между 09.00 и 17.30 часа в сградата на Областна администрация - Бургас в гр. Бургас, ул. „Цар Петър" № 1.

Добавено : петък, 17 август 2012 00:00 горе назад 2048