Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Уведомление до „Анан” ЕООД

91-97-158(1)
01.08.2012 г.

ДО

„Анан” ЕООД,
Управител Стоян Панайотов Димитров

адрес: гр.Варна, район Младост,
ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,
чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов

 Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 С настоящото и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява „Анан” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството Стоян Панайотов Димитров за за следното:

Със Заповед № РД-10-144/06.07.2012 г. на Областния управител на област Бургас е открита тръжна процедура и съответно на 27.07.2012 г. от 11 часа е проведен търг с тайно наддаване, като на първо място е класиран участника Бургас Бийч” ЕООД с предложена годишна наемна цена 39 760, 80 лева с включен ДДС. Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в утвърдения протокол на тръжната комисия от 27.07.2012г. и на основание чл. 13, aл. 3 във връзка с ал. 4 и 5 от ППЗДС, е издадена Заповед № РД-09-43/31.07.2012г. на Областния управител за определяне на Бургас Бийч” ЕООД, представлявано от Гергана Димитрова Атанасова за наемател на плажа. Със същата заповед е разпоредено предварителното изпълнение на акта с цел обезпечаване на задължителните дейности по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване, и санитарно-хигиенното поддържане на плажа, по време на започналия вече туристически сезон. През периода: 01.08. – 02.08.2012г. предстои сключването на договора за наем на морския плаж и едновременно с това предаването на плажа на наемателя от страна на наемодателя.

С оглед гореизложеното и съгласно т.4 от сключеното с Областния управител Споразумение №Д-03-23/09.07.2012г., ВИ ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ, че следва незабавно да предприемете мерки по освобождаването на държаната от Вас част от морски плаж „Черноморец”, подробно описана в посоченото споразумение.

В тази връзка и с оглед законовите разпоредби на ЗДС и ЗУЧК, Ви отправям покана за доброволно предаване на държаната от Вас част, което ще се състои на 02.08.2012г. от 10,30часа. Плажът следва да е почистен и освободен от вещи, Ваша собственост, служещи за осъществяване на търговска дейност. За фактическото предаване на имота се оформя предавателно-приемателен протокол между Вас и служителите на Областна администрация Бургас.

Добавено : сряда, 01 август 2012 00:00 горе назад 2006