Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Уведомление АПК Обзор

Изх. № 26-00-364(1)/23.07.2012 г.

ДО РАЛИ БИНЕВ ПЕНКОВ,
В КАЧЕСТВОТО МУ
НА ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ”
УЛ. „АБОБА” № 11, ЕТ. 5
ГР. ОБЗОР

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява Рали Бинев Пенков, в качеството му на ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ” - участник и заинтересовано лице в тръжна процедура, открита със Заповед № РД-10-96/16.05.2012 г. на Областен управител на област Бургас за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна станция, находяща се в гр. Обзор, ул. „Черноморска” № 10, състояща се от следните 3 сгради, актуван с АЧДС 5854/19.03.2012 г., одобрен от Областен управител на област Бургас, приключила със Заповед № РД – 09 – 35/28.06.2012 г. на Областен управител на област Бургас, с която за спечелило търга и наемател е определено “ЕРСОЙ ГРУП” ООД.

Посочения в Заповед № РД – 09 – 35/28.06.2012 г. четиринадесетдневен срок започва да тече от дата 23.07.2012 г.

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 23 юли 2012 00:00 горе назад 2276